فرانسه

Last update : December 2019

راهنمای ” به فرانسه خوش آمدید” توسط شبکه سیاسی ” به فرانسه خوش آمدید” نوشته شده است، که از صدها تن از فعالان و گروه های سیاسی که از سال ۲۰۰۹ تاکنون حمایت مستقیم از مهاجران و پناهندگان داشته اند، تشکیل شده است. با هدف ترویج آزادی حرکت و حقوق برابر برای همه.
این راهنما با هدف ارائه اطلاعات عملی و حقوقی برای افراد تحت شرایط مهاجرت در فرانسه و همچنین پشتیبانی و ارتباطات با ما در شهرها و مناطق مختلف فرانسه با توجه به مضامین مختلف می باشد.
این راهنما رایگان می باشد. در میان ما، که راهنمای مذکور را نوشته و توزیع کرده ایم، هیچ نماینده ای از دولت ها، پلیس، سازمان ملل و یا سازمان های مورد حمایه با بودجه دولتی وجود ندارد.
همگی ما فعالان(سیاسی)، گروه ها و انجمن های مستقل هستیم. این نسخه از راهنما در سال ۲۰۱۹ نوشته شده است و زمانی که شما آن را می خوانید ممکن است تغییراتی رخ داده باشد. در هر صورت، حقوق بشری شما همیشه ثابت باقی خواهند ماند.
پروسه پناهندگی در سال ۲۰۱۹ تغییر یافته است. با وجود سخنرانی های سیاستمداران که نوید بخش ساده سازی بوده اند، همچنان این روند پیچیده می باشد و درک آن برخی اوقات دشوار است. در نظر ما، این راهنما اکنون از اهمیّت بیشتری برخوردار است زیرا صدها مهاجر و پناهنده کمکی ناچیزی در رابطه با نیازهای مادی ایشان دریافت کرده و از حمایت اداری و قانونی بسیار اندکی برخوردار می باشند. برخی از افراد به مراكزی اعزام شده اند كه در بیشتر موارد، حتّی به كمك دسترسی ندارند. برخی دیگر هنوز در شرایطی آسیب پذیر و در خیابان ها زندگی می کنند و اقامتگاه تنها برای تعداد محدودی از مردم ارائه می گردد.
هدف این راهنما ارائه اطلاعات موردنیاز برای ثبت درخواست پناهندگی تان، مطالبات حقوقی تان و جلوگیری از افتادن شما در دامهای تعیین شده توسط مدیریت های فرانسوی می باشد.

Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011