افراد زیر سن

آخرین به روز رسانی : دسامبر ۲۰۱۷

افراد زیر سن دارای حقوق خاص می باشند

فرانسه متحد است با محافظت از کودکان زیر سن قانونی که در زمان سخت دچار مشکل باشند
این به معنی ارایه شرایط زندگی خوب آموزش و پرورش .فرصت برای یادگیری کسب این ممکن برای افراد زیر سن قانونی که انتخاب اقامت در فرانسه کند و در اردوگاه و یا در یک خانواده زندگی کند به مدرسه برود و یا برای یادگیری یک کسب تحت مسولیت کمک اجتمائی در دوران کودکی شود


ا فراد زیر سن دارای حقوق خاص می باشند

فرانسه متحد است با محافظت از کودکان زیر سن قانونی که در زمان سخت دچار مشکل باشند
این به معنی ارایه شرایط زندگی خوب آموزش و پرورش .فرصت برای یادگیری کسب این ممکن برای افراد زیر سن قانونی که انتخاب اقامت در فرانسه کند و در اردوگاه و یا در یک خانواده زندگی کند به مدرسه برود و یا برای یادگیری یک کسب تحت مسولیت کمک اجتمائی در دوران کودکی شود
برخی از راه حل وجود دارد تا آنها بعد از سپری نمودن سن قانونی یعنی ۱۸ سالگی در فرانسه بمانند اما در آن زمان وظیعت بستگی به خود آنها دارد
بعضی اوقات مشکل است تا ثابت بسازید که شما زیر سن هستید حتی در صورتیکه دارای هویت هم باشید در حال حاظر هیچ چیز در کالاس به افراد زیر سن قانونی که نمی خواهند در فرانسه بمانند آراء نمیشود حتی دولت موظف و متحد است تا از این افراد محافظت کند
حق و حقوق شما چگونه برای شما است اگر شما زیر سن قانونی خارجی هستید
برای معلومات بیشتر به زبانهای مختلف لطفآ به بخش انگلیسی مراجعه کنید
۱ فارسی
۲ سورانی
۳ فرانسوی

افراد زیر سن دارای حقوق خاص می باشند

فرانسه متحد است با محافظت از کودکان زیر سن قانونی که در زمان سخت دچار مشکل باشند
این به معنی ارایه شرایط زندگی خوب آموزش و پرورش .فرصت برای یادگیری کسب این ممکن برای افراد زیر سن قانونی که انتخاب اقامت در فرانسه کند و در اردوگاه و یا در یک خانواده زندگی کند به مدرسه برود و یا برای یادگیری یک کسب تحت مسولیت کمک اجتمائی در دوران کودکی شود
برخی از راه حل وجود دارد تا آنها بعد از سپری نمودن سن قانونی یعنی ۱۸ سالگی در فرانسه بمانند اما در آن زمان وظیعت بستگی به خود آنها دارد
بعضی اوقات مشکل است تا ثابت بسازید که شما زیر سن هستید حتی در صورتیکه دارای هویت هم باشید در حال حاظر هیچ چیز در کالاس به افراد زیر سن قانونی که نمی خواهند در فرانسه بمانند آراء نمیشود حتی دولت موظف و متحد است تا از این افراد محافظت کند
حق و حقوق شما چگونه برای شما است اگر شما زیر سن قانونی خارجی هستید
برای معلومات بیشتر به زبانهای مختلف لطفآ به بخش انگلیسی مراجعه کنید
۱ فارسی
۲ سورانی
۳ فرانسوی