اردوگاه ویا کمپ ها در فرانسه

آخرین به روز رسانی : اکتبر ۲۰۱۲

ا ردوگاه ویا کمپ ها در فرانسه
پلیس می تواند یک شخص را در وضیعت نا منظم کنترول هویت کند بعدا میتواند شخص را به استگاه پلیس برای کنترول هویت حد اکثر ۴ ساعت نگهدارد و یا ۲۴ ساعت و یا امکان دارد زمان را طولانی تر بسازد .
در استگاه پلیس و یا در بازداشتگاه شما حق دارید تا سوال کنید که نیاز به وکیل دارید در صورت نداشتن وکیل شخصی
شما حق دارید تا به دکتر مراجع کنید بعد از بازداشت امکان فرستادن شما به کشور دیگر امکان دارد
در هر مرکز نگهداری انجمن های مستقل از دولت وجود دارد تا به شما در مورد حقوق شما و کمک به شما و به حقوق شما احترام بگذارند


اردوگاه ویا کمپ ها در فرانسه
پلیس می تواند یک شخص را در وضیعت نا منظم کنترول هویت کند بعدا میتواند شخص را به استگاه پلیس برای کنترول هویت حد اکثر ۴ ساعت نگهدارد و یا ۲۴ ساعت و یا امکان دارد زمان را طولانی تر بسازد .
در استگاه پلیس و یا در بازداشتگاه شما حق دارید تا سوال کنید که نیاز به وکیل دارید در صورت نداشتن وکیل شخصی
شما حق دارید تا به دکتر مراجع کنید بعد از بازداشت امکان فرستادن شما به کشور دیگر امکان دارد
در هر مرکز نگهداری انجمن های مستقل از دولت وجود دارد تا به شما در مورد حقوق شما و کمک به شما و به حقوق شما احترام بگذارند
مراحل انتظار
هرگاه اتباع خارجی غیر قانونی وارد فرانسه می شوند به فرض مثال از طریق هوا .دریا .خط ریل وزمین خطر زندانی شدن به مدت ۴ روز در فرودگاه .در فنس .در ایستگاه خط ریل امکان دارد
زن ومرد امکانات تقاضای پناهندگی را با همکاری یک ارگان که به اسم انفی می باشد را دارند
از طریق این شماره می توانید با این ارگان در تماس شوید ۰۱۴۰۸۶۹۹۳ دوشنبه تا جمع از ساعت ۱۱ الا ساعت ۴ بعد از زهر میتوانید تماس بگیرید و این ارگان دارای یک وبلاگ هم میباشد
http://www.anafe.org/contact.php

اطلاعات بیشتر و نقشه های اردوگاها
http://www.globaldetentionproject.org/countries/europe/france/map-of-detention-sites.html
ارائه خدمات نقشه های اردوگاها و محل اردوگاها وبرخی از اطلاعات را درباره سیستم اردوگاها معلومات میدهد