برای آزادی و حرکت : اطلاعات مستقل برای پناهندگان و مهاجران آینده در اروپا

به اروپا خوش آمدید!

سایت: کانال ارتباطی و مشاوره مورد نیاز پناهندگان و مهاجران را فراهم می سازد. در خارج از مرزهای اروپا افرادی هستند که یا بزهکار اجتماعی محسوب می شوند و یا در زندان به سر می برند و یا تبعیدی تلقی می شوند. با این حال، مردم همچنان به اروپا عزیمت می کنند. سایت از شما که برای مبارزه برای یافتن زندگی بهتر به اروپا می آیید، حمایت می کند.

“به خوبی می توانم ببینم که انگار کشورهای اروپایی در حال حاضر ارتش خود را بسیج می کنند تا از راه دریا با ما بجنگند و ما را در زندانهای مخوف خود حبس کنند. ما باید با هم سفر دیگری را آغاز کنیم تا به مکانی امن تر در آینده ای نزدیک مهاجرت کنیم.”

(زنی از اهالی اریتره که به جزایر لسبوس رسیده است).