شرایط زندگی در فرانسه

آخرین به روز رسانی : مهٔ ۲۰۱۳

شرایط زندگی در فرانسه
پناهجویان اولین کارت خود را از از ریاست مربوط بعد از تقاضایی پناهندگی شان در دفتر
I OFPRA
بدست می آورند
بعد از دریافت این کارت ۳۱۰ یورو ماهانه برای پناهندگان دریافت می کنند
در صورت نداشتن مسکن در صورت داشتن مسکن تنها ۱۹۰ یورو دریافت خواهند کرد


شرایط زندگی در فرانسه
پناهجویان اولین کارت خود را از از ریاست مربوط بعد از تقاضایی پناهندگی شان در دفتر
I OFPRA
بدست می آورند
بعد از دریافت این کارت ۳۱۰ یورو ماهانه برای پناهندگان دریافت می کنند
در صورت نداشتن مسکن در صورت داشتن مسکن تنها ۱۹۰ یورو دریافت خواهند کرد