شرایط زندگی در فرانسه

Last update : May 2013

شرایط زندگی در فرانسه
پناهجویان اولین کارت خود را از از ریاست مربوط بعد از تقاضایی پناهندگی شان در دفتر
I OFPRA
بدست می آورند
بعد از دریافت این کارت ۳۱۰ یورو ماهانه برای پناهندگان دریافت می کنند
در صورت نداشتن مسکن در صورت داشتن مسکن تنها ۱۹۰ یورو دریافت خواهند کرد


شرایط زندگی در فرانسه
پناهجویان اولین کارت خود را از از ریاست مربوط بعد از تقاضایی پناهندگی شان در دفتر
I OFPRA
بدست می آورند
بعد از دریافت این کارت ۳۱۰ یورو ماهانه برای پناهندگان دریافت می کنند
در صورت نداشتن مسکن در صورت داشتن مسکن تنها ۱۹۰ یورو دریافت خواهند کرد