فرانسه و خدمات پزشکی

آخرین به روز رسانی : دسامبر ۲۰۱۷

فرانسه و خدمات پزشکی
پناهندگان و افراد بدون اقامت در فرانسه دارای حقوق رایگان پزشکی میباشند
مرکز پزشکی رایگان D .ACCES AUXSOIUS _PASS
که مربوط شفاخانه است از دوشنبه تا جمع از ساعت ۰۱.۳۰ الی ۰۶.۳۰ باز می باشد و کاملآ رایاگان است ،و ممکن است به دکتر مراجع کنید و دسترسی به مراقبت های اولیه پزشکی در صورت نیاز دسترسی یابید،


فرانسه و خدمات پزشکی
پناهندگان و افراد بدون اقامت در فرانسه دارای حقوق رایگان پزشکی میباشند
مرکز پزشکی رایگان D .ACCES AUXSOIUS _PASS
که مربوط شفاخانه است از دوشنبه تا جمع از ساعت ۰۱.۳۰ الی ۰۶.۳۰ باز می باشد و کاملآ رایاگان است ،و ممکن است به دکتر مراجع کنید و دسترسی به مراقبت های اولیه پزشکی در صورت نیاز دسترسی یابید،
در صورت ضرورت مرتب به مشکلات بهداشتی و از توصیه دکتر خدمتگار اجتماعی شفاخانه میتواند در پیدا کردن امکانات خوابگاه و یا درخواست برایی اقامت و یا مشکل صحی تان کمک کند
لیست از مراکز پزشکی رایگان در فرانسه اینجا مشاهده کنیدhttp://www.sante.gouv.fr/les-agences-sanitaires,1695.htmlannuaire/liste_doc/pass.pdf
انجمن سلام salaam
و آدرس الکترونیکی این انجمن که در نزدیکی ۸۰ کیلومتری کمپ
قرار دارد می تواند مفید باشد به اینجا مراجعه کنید
Bailleul,
http://www.associationsalam.org/-Nous-contacter-