دیپورتی از فرانسه

آخرین به روز رسانی : دسامبر ۲۰۱۷

دیپورتی از فرانسه
افراد بدون اقامت قانونی شناسایی می شوند
و اخراج آنها دربرابر یک ارگان سازمان یافته
معلومات ذیل که به زبانهای مختلف است را داونلود نماید که دارای ۴۸ صفحه است وبه زباهنهای ذیل میباشد
۱ انگلیسی
۲ فرانسوی
۳ عربی
و به نسخه های صوتی گوش بدهید


دیپورتی از فرانسه
افراد بدون اقامت قانونی شناسایی می شوند
و اخراج آنها دربرابر یک ارگان سازمان یافته
معلومات ذیل که به زبانهای مختلف است را داونلود نماید که دارای ۴۸ صفحه است وبه زباهنهای ذیل میباشد
ا نگلیسی
۲ فرانسوی
۳ عربی
و به نسخه های صوتی گوش بدهید
چه کار باید کرد در صورت دستگیری
در ۱۰ سال گذشته بازداشت و تبعید چند برابر شده است پلیس همیشه افراد فاقد مدارک را کنترول می کند بسیاری از پناهجویان در طول حملات پلیس مورد کنترول هویت قرار می گیرند وبیشتررمردم را در خانه هایشان دستگیر میکنند این قدرت پلیس را نشان میدهد که چگونه از همه قدرت و مسولیت همه چیز را کاملا برای خود داده است
از لحاظ تئوری بنا بر این دولت نیاز به دیپورت دارد پلیس وریاست محلی باید احترام خاص را
در روش های مربوطه که به دستگیری و شرایط زندان کردن را در نظر بگیرند
مرکز
CRA
مسئول پذیرفتن افراد دیپورتی می باشد دولت همیشه به قبول کردن درخواست دیپورتی افراد جواب مثبت میدهد
پس از این معلوم میشود که محدودیت های قانونی یگانه راه حل برای جلوگیری از اخراج میباشد اگر فرد می تواند در دادگاه ثبت کند که در روش پناهندگی فرد احترام نشده و قاضی آنرا بپذیرد پس از ان فرد آزاد میشود
ویا اگر در پایان زمان قانونی بازداشت که ۳۲ روز میباشد پلیس در این مدت کدام مدرک هویت از سفارت و یا قنسلگری دریافت نکند و زمان به آخر ۳۲ روز برسد باز هم فرد بازداشت شده آزاد می شود این ناتوانایی دولت را توضیح میدهد که چقدر افراد بدون اقامت هم گاهی امکان جنگیدن را در دادگاه به خاطر دفاع از حقوق خود را در میباشند
این میتواند کمک کند برای مهاجرین تا در یک دایره با خانواده .دوستان .آشنایان و با واژگان حقوقی کمک کنند ودر روش زندگی بهتر با هم زندگی کنند .این کمک می کند تا فکر کنیم در رابطه به وزیعت خود
مناسب ترین دفاع پس از این دستگیری ما باید فکر کرد این واقعا مهم است که هم چنان شاهد دستگاه اخراج کننده باشیم و نگذاریم تا اعضایی خانواده ما را از ما جدا کرده دیپورت کنند
دفاع تنها این نیست که در سطوح قضایی بجنگیم این اصل بازی نیست. به منظور روبرو شدن با دولت،
ما فکر می کنیم بهتر است به بخشی از گروهی از افراد فاقد مدارک یا در حداقل با گروه های سازمان یافته به پیوندیم وآماده برای عکس العمل فوری پس از بازداشت باشیم به فرض مثل (پیدا کردن یک وکیل متخصص در حقوق خارجی پنهان کردن پاسپورت ، جمع آوری اسناد، قرار فشار بر دولت به ادامه مبارز ضد قانون های مهاجرتی که هرگز حقوق مارا برای ما نمیدهند
برای ارسال فرد بازداشت شده دولت فرانسه تلاش می کند و یا نیاز به پاسپورت و یا هر نوع اسناد که هویت فردا را نشان بدهد ضرورت دارد و در قدم اول از قنسلگری کشور فرد سوال میکند پس باید مواظب پنهان کردن این همه اسناد باشید
اگر پاسپورت معتبر نیست، پلیس به خاطر هویت واقعی شخص را به را به کنسولگری کشور از جایی که او از باشد میبرد
اگر ادارات موظف در شناسایی فرد ناکام ماندن پس پلیس فرد را در چند گنسلگری میبرد تا شناسایی شود که کشور اصلی فرد کدام کشور است
ما ۲ دو نوع دفاع اصلی را می دانیم
۱ اگر شما می خواهید که هویت اصلی خود را بدهید در این صورت بازداشت شما امکان دارد و شما در وزیعت مراحل اداری بسر خواهید برد
اگر شما ترجیح می دهید برای دادن هویت جعلی یا ملیت جعلی
که فکر می کنید که از این طریق شما شانس شناسایی نشدن را دارید در این موقع شما نام جعلی و هویت اشتباه می دهید در هر زمان برای شما مشکل ساز شده می تواند به همین خاطر شما باید برای دوستانتان و اعضای فامیل تان این نام جعلی را بگوید به خاطر این که آنها نیاز به دانستن مشخصات جعلی شما دارند و امکان دارد شما تحت تعقیب قرار گیرد و در صورت ثابت شدن و دستگیری شما امکان دارد برای مدت ۳ سال زندان و یا حد اقل ۶ الا ۳ ماه زندانی شوید
در همه موارد امن تر نیست که پاسپورت با شما باشد ، حتی پاسپورت تاریخ تیرشده، و نیز هر سند شهادت از هویت واقعی خود شما ، بنابراین زمان برای سازماندهی در برابر اخراج خود کوشش کنید
در واقع، دولت کوشش می کند تا افراد بدون مدرک را گرفتار کند که دارای پاسپورت میباشند به فرض مثال پلیس همیشه نزدیک بانک ها استاد می شود تا افراد را دستگیر کند که برای اخذ پول نیاز به پاسپورت دارند
برای مخفی کردن پاسپورت خود باید در خانه دوستان و یا اقارب گذاشت به خاطر اینکه پلیس میتواند مستقیم به خانه فرد بدون مدرک داخل شود