زندگی در سوئیس

آخرین به روز رسانی : فوریهٔ ۲۰۱۴

از سال ۲۰۰۸ بدینسو پناهجویان رد شده حق استفاده از کمک اجتماعی را در سویس نداشته و اما تنها در شرایط دشوار غیر انسانی می توانند از کمک های فوری بهره مند شوند که چندین سازمان غیردولتی و گروه های حقوق بشر در سوئیس علیه آن کمپین می کنند.

یکی از فعالین بسته رهنمایی را برای افراد غیر قانونی در زبان های مختلف برای گذراندن زند ه گی آنها در بازل تهیه نموده است: bleibeguide.noblogs.org/files/2014/03/BG.Vs_.22.3.2014Web.pdf.

همچنان یکی دیگر از فعالین همانند آن در ژنو، بسته رهنمایی را به زبان های فرانسوی، اسپانیایی و انگلیسی تهیه کرده که متاسفانه ار شبکه موجود نیست. این بسته رهنمایی توسط Collectif de soutien aux Sans-Papiers de Genève (CSSP) and is called Vivre à Genève برای مهاجرین غیر اروپایی که در ژنو زنده گی میکنند اماده شده: ccsi.ch/nous-contacter.

همچنان در زوریخ میتوانید بسته رهنمایی مشابه را به زبان آلمانی را به صورت رایگان دریافت نماید: bleiberecht.ch/2010/06/bleibefuhrer-zurich-der-etwas-andere-reisefuhrer.

شما میتوانید در مورد شرایط زنده گی پناهنده گان و مهاجرین در سویس از سایت migraweb.ch معلومات بگیرید. ازاین ویب سایت برعلاوه معلومات عمومی به ۱۵ زبان، بلکه میتوانید سوالات مستقیم تان طرح نماید: mission.migraweb.ch.