پیوندها

آخرین به روز رسانی : ژوئن ۲۰۱۱

دفاتر که به افراد بدون اسناد کمک ارایه مینمایند: www.sans-papiers.ch

خود سازماندهی افراد فاقد مدرک: www.bleiberechtfueralle.ch و www.droitderester.ch

گروه حقوق بشر علیه سرکوب و اخراج پلیس: www.augenauf.ch

اطلاعات عمومی در مورد شرایط زندگی برای مهاجران در سوئیس: www.migraweb.ch

مرکز ارایه اسناد پناهندگان (فقط زبان فرانسه): www.asile.ch/vivre-ensemble