کار

آخرین به روز رسانی : فوریهٔ ۲۰۱۴

یونیا و سیندیکام، دو اتحادیه مختلف سوئیسی، براین اعضای گروه شان در مورد نگرانی های حقوق کار مشوره های ارایه مینمایند.

یونیا و سیندیکام، دو اتحادیه مختلف سوئیسی، براین اعضای گروه شان در مورد نگرانی های حقوق کار مشوره های ارایه مینمایند.
برای گرفتن عضویت وارد لینک ذیل شوید.

(Unia): www.unia.swiss.

(syndicom): www.syndicom.ch.
برای سیندیکام بهتر است در migration@syndicom.ch نیز پیام بفرستید .