کار

کار :
قوانین مربوط به اجازه کار کردن و حقوق کارگر ، در کشورهای مختلف ، بسیار متفاوت است . شما در اینجا اطلاعات مفید و راه های ارتباطی در این مورد را خواهید یافت