الحاق به خانواده در اتریش

آخرین به روز رسانی : آوریل ۲۰۱۶

قوانین مربوطه به صورتی طرح شده که برای تمامی اعضاء خانواده یکسان می باشد . به این معنی که اگربه یکی از افراد خانواده ، پناهجویی اهدا شد و یا مورد پشتیبانی کمکی قرار گرفت ، همین شرایط شامل دیگر افراد خانواده نیز می گردد بجز فردی که محکوم به رفتار مجرمانه می باشد


قوانین مربوطه به صورتی طرح شده که برای تمامی اعضاء خانواده یکسان می باشد . به این معنی که اگربه یکی از افراد خانواده ، پناهجویی اهدا شد و یا مورد پشتیبانی کمکی قرار گرفت ، همین شرایط شامل دیگر افراد خانواده نیز می گردد (بجز فردی که محکوم به رفتار مجرمانه می باشد . توجه کنید که این قوانین فقط در رابطه با اشخاص نزدیک خانواده صدق می کند عضوهای اصلی خانواده Kernfamilie .

لطفا به آخرین تغییرات توجه کنید :

1- در صورتی که تقاضای پناهجویی پذیرفته شود ، باید ظرف مدت زمان سه ماه ، جهت تسلیم تقاضای الحاق خانواده ، اقدام شود .

2- اشخاص تحت حمایت کمکی فقط بعد از گذشت سه سال می توانند برای الحاق خانواده ، تقاضا نمایند .

اگر فردی از اعضاء خانواده وجود دارد که ، خودش پرونده پناهجویی در دست اقدام دارد ، نمی توان برایش تقاضای الحاق کرد .افرادی که تحت حمایت کمکی قرار دارند و افرادی که پناهجوییشان پذیرفته شده ، می توانند برای دیگر افراد خانواده تقاضای ویزای ورود به اتریش بکنند . نزدیکانی که از نظر قانونی ، تقاضای الحاق شاملشان می گردد ، عبارتند از :

والدین فرزندان زیر سن قانونی ، افراد مزدوج ، فرزندان مجرد زیر سن قانونی .

متقاضیان باید از طریق سفارت خانه اتریش در وطنشان ، تقاضای الحاق کنند . سپس مراجع رسمی در اتریش در مورد چگونگی رابطه این خویشاوندی بررسی خواهند کرد و همچنین تحقیق خواهند کرد که ، آیا شخص ادامه زندگیش در کشورهای دیگر غیر ممکن است ؟ انجام این بررسی ها مدت زمانی طول خواهد کشید . در صورت دریافت پاسخ مثبت ، سفارتخانه اتریش برای متقاضی ویزای ورود صادر خواهد کرد ، که مدت زمان اعتبار آن چهار ماه می باشد . در طول این مدت ، متقاضی می تواند به اتریش سفر کند و برای پناهجویی اقدام نماید .

جهت افراد مزدوج باید خاطرنشان کرد که ، ازدواجشان باید از قبل در وطنشان انجام گرفته باشد ، در غیر این صورت قوانین متفاوت خواهد بود .