دوبلین

Last update : April 2016

چنانچه شما تقاضای پناهجویی کنید ، اولین مطلبی که مورد بررسی قرار میگیرد این است که : آیا شما پیش از ورود به اتریش در کشور دیگری از اتحادیه اروپا حضور داشته اید یا نه ؟ در صورتی که در کشوری انگشت نگاری شده باشید و یا در تحقیق شفاهی متوجه شوند یا شواهدی نظیر پول یا بلیط قطار و از این قبیل


چنانچه شما تقاضای پناهجویی کنید ، اولین مطلبی که مورد بررسی قرار میگیرد این است که : آیا شما پیش از ورود به اتریش در کشور دیگری از اتحادیه اروپا حضور داشته اید یا نه ؟ در صورتی که در کشوری انگشت نگاری شده باشید و یا در تحقیق شفاهی متوجه شوند یا شواهدی نظیر پول یا بلیط قطار و از این قبیل … با خود همراه داشته باشید که دال بر این باشد که پیش از ورود به اتریش در کشور دیگری از اتحادیه اروپا بوده اید ، دیگر تقاضای شما یا پناهجوییتان در اتریش مورد بررسی قرار نخواهد گرفت ، بلکه برای باز گرداندن شما به آن کشور اقدام خواهد شد .

هم اکنون اتریش پناهجویان را فقط به دو کشور یونان و مجارستان باز نمی گرداند ولی در مورد کشور های دیگر اتحادیه ، این عمل انجام می پذیرد . اما در هر زمان احتمال تغییر وجود دارد ، بخصوص در مورد کشور مجارستان ! لطفا برای این که از به روزترین تغییرات مطلع شوید با مراجع قانونی تماس بگیرید . هم اکنون با توجه به قوانین جاری بازگرداندن به کشور های ایتالیا ، اسلوانی و همچنین کشور های دیگر اتحادیه ، در طی مراحل انجام می پذیرد .