پناهندگی در سوئد

آخرین به روز رسانی : ژوئیهٔ ۲۰۱۷

در تاریخ هشتم دسامبر ، آژانس مهاجرت سوئدی Migrationsverket در مورد وضعیت و چگونگی امنیت در افغانستان گزارشی جد ید به چاپ رساند . با توجه به این موضوع ، بررسی مجد د پرونده برخی ازافغانی هایی که حکم اخراج را دریافت کرده اند ( سه نوبت رای منفی ) امکان پذیر است . اگر شما می خواهید که پرونده تان مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد ، باید باید تقاضای رفع مانع کنید (verkstallighetshinder) . به این منظور ، مهم است که شما دلایل جدیدی را ارایه کنید . گرچه ، شما باید تفاوت بین گزارش جدید در مقایسه با گزارش قدیمی را درک کنید و این مطلب مهمی است . شما برای رفع مانع فقط یک بار فرصت استفاده از دلایلتان را دارید . بنابراین مهم است که این کار به درستی انجام گردد ، پس از فردی بخواهید تا این تقاضا را برایتان تنظیم کند . آژانس مهاجرت برای این خواسته شما به وکیل مبلغی پرداخت نمی کند ، بنابراین شما از قبل برای خودتان یک وکیل خوب بگیرید و یا از یک گروه که در ضمینه پناهجویی مشاوره می دهد کمک بگیرید ، مگر آنها بتوانند کمکتان کنند .


last update 16th of December 2016

رهنمون های جدید برای افغانستان

آخرین به روز رسانی شانزدهم د سامبر 2016

سوئد : رهنمونهای جدید برای افغانستان ، تعدادی از تقاضاهای پناهجویی افغانی ، می تواند مورد بررسی مجد د قرار گیرد .

در آدرس اینترنتی زیر ، خلاصه ای از مقاله FARR’s به زبان سوئدی موجود است که می توانید مطالعه کنید :

http://farr.se/sv/lag-a-praxis/aktuellt/1389-nya-riktlinjer-foer-afghanistan

در تاریخ هشتم دسامبر ، آژانس مهاجرت سوئدی Migrationsverket در مورد وضعیت و چگونگی امنیت در افغانستان گزارشی جد ید به چاپ رساند . با توجه به این موضوع ، بررسی مجد د پرونده برخی ازافغانی هایی که حکم اخراج را دریافت کرده اند ( سه نوبت رای منفی ) امکان پذیر است . اگر شما می خواهید که پرونده تان مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد ، باید باید تقاضای رفع مانع کنید (verkstallighetshinder) . به این منظور ، مهم است که شما دلایل جدیدی را ارایه کنید . گرچه ، شما باید تفاوت بین گزارش جدید در مقایسه با گزارش قدیمی را درک کنید و این مطلب مهمی است . شما برای رفع مانع فقط یک بار فرصت استفاده از دلایلتان را دارید . بنابراین مهم است که این کار به درستی انجام گردد ، پس از فردی بخواهید تا این تقاضا را برایتان تنظیم کند . آژانس مهاجرت برای این خواسته شما به وکیل مبلغی پرداخت نمی کند ، بنابراین شما از قبل برای خودتان یک وکیل خوب بگیرید و یا از یک گروه که در ضمینه پناهجویی مشاوره می دهد کمک بگیرید ، مگر آنها بتوانند کمکتان کنند .

چگونگی امنیت در استانهای مختلف

امنیت در ولایت هلمند آنقدر بد تشخیص داده شده که هیچ کس را به آنجا نمی توان بازگرداند ، در گزارش اخیر این یک مطلب جدید است . اینطور مطرح شده که در تمام ولایتهای افغانستان ، یک درگیری نظامی وجود دارد . بجز در ولایتهای پنجشیر ، بامیان و دایکندی و جدیدا اعلام شده که ولایتهای کابل ، تخار ، بلخ و سمنگان جزء مناطقی هستند که در آنها یک درگیری نظامی وجود دارد . اگر شما از ولایتهای هلمند ، کابل ، تخار ، بلخ یا سمنگان می آیید ، این می تواند دلیلی برای ارزیابی مجد د تقاضای پناهجویی شما باشد .

مهاجرت داخلی

حتی اگر شما از منطقه ای بیایید که برایتان ناامن باشد ، آژانس مهاجرت می تواند به شما بگوید که : در افغانستان به مکانی دیگر بروید ( این مطلب مهاجرت داخلی نامیده می شود ) . فقط اشخاص مجرد ، بزرگسالان مذکر ، زوجهای بزرگسا ل بدون ناتوانی جسمی یا مشکلات پزشکی را می توانند به مکانی دیگر بجز آن محلی که از آن آمده اند ، بفرستند . خانمهای مجرد ، بچه ها ، افرادی که محتاج به موردی خاص هستند یا از سوی اقوامشان حمایت نمی شوند و محافظت ندارند ، زنهایی که تحت فرهنگ سلطه گری مردانه (مرد سالاری ) قرار گرفته اند ، را نمی توان به مکانی دیگر بجز آن محلی که از آنجا آمده اند ، بفرستند .

مهم است که شما به طور واضح و آشکار توضیح دهید که : نه تنها در شهر محل تولدتان بلکه در دیگر نواحی کشور افغانستان نیز مورد تعقیب و آزار قرار گرفته اید .

گروههای آسیب پذیر

در گزارش قبلی ، این گروه از افراد در دسته اشخاص آسیب پذیر قرار داشتند : کسانی که دینشان را تغییر داده اند و دیگر اقلیتهای مذهبی ، زنها یا دخترانی که در حمایت یک گروه مردانه نباشند ، خانمهایی که در حوزه عمومی هستند ، کودکانی که در مخاطره و یا تحت کار کشیدن هستند ، ازدواج اجباری ، تن فروشی یا گونه ای دیگر از استثمار جنسی ، روزنامه نگار ، افرادی که افکار تفسیری گروه طالبان را از اسلام نمی توانند بپذیرند ، دگرباشان جنسی ، افراد و اشخاصی که بطور حرفه ای در حمایت از دولت یا سازمانهای بین المللی ، مطرح و شناخته شده اند .

مطلب جد ید اینست که این گروهها نیز آسیب پذ یر شمرده شده اند : هزاره ها ، افرادی که در مخاطره ی به کار گرفته شدن توسط گروههای مصلح باشند ( هم بزرگسالان هم بچه ها ) ، افرادی که در شرایط ناهماهنگ با معیارهای جامعه افغانی زندگی می کنند . چنانچه شما متعلق به یکی از این گروهها حساب می شوید ، این می تواند دلیلی برای ارزیابی مجد د تقاضای پناهجویی شما باشد .

شما چه کاری می توانید انجام دهید ؟

اگر شما هنوز در حال طی کردن مراحل پناهجویی هستید : با وکیلتان صحبت کنید و یا به مکانی که بتوانید مشاوره دریافت کنید ، مراجعه کنید تا بفهمید در گزارش جدید نکته مثبتی شامل شما می گردد یانه ؟ چنانچه شما از ولایتی خطر آفرین می آیید یا به گروهی آسیب پذ یر تعلق دارید ، تلاش کنید تا این مطلب را به اثبا ت برسانید تا بتوانید از آن درارزیابیه پناهجوییتان استفاده کنید .

اگرهم اکنون برای شما رأی نهایی اخراج صادرگشته (سه نوبت رأی منفی) : با یک گروه مشاوره صحبت کنید تا شما را درتنظیم درخواست رفع مانع یاری رسانند . چنانچه شما از ولایتی خطرآفرین می آیید و یا به گروهی آسیب پذیر تعلق دارید ، تلاش کنید تا این مطلب را ثابت کنید ، تا بتوانید آن را پیوست درخواست رفع مانع خود کنید .

ضمانتی وجود ندارد که پرونده شما مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد ، اما مهم است که شما مشاوره ای خوب دریافت کنید و سپس برای نتیجه گرفتن تلاش کنید ، همیشه امیدی وجود دارد و نباید دل سرد شد .

سوئد [gt] پناهجویی

آخرین به روز رسانی دسامبر 2016

لطفا توجه داشته باشید که این متن به روز رسانی نشده و مطابق با گزارش جدید نمی باشد ، قانون موقت پناهجویی که در تاریخ بیستم جولای 2016 به تصویب رسید . قوانین مشروح زیر در مورد بچه ها و خانواده های دارای بچه اعمال می گردد که تا آخر بیست و چهارم نوامبر 2015 تقاضای پناهجویی کرده اند . در زمان تصمیم گیری سن بچه ثبت می گردد و با توجه به آن ، قانون مربوطه اعمال می گردد . شما در زیر می توانید در مورد چگونگی قانون موقت جدید ، اطلاعات کسب کنید :

بچه ( کمتر از 18 سال )

بزرگسا ل ( بدون بچه در سوئد )

خانواده * ( با بچه کمتر از 18 سال )

تقاضا داده شده تا آخر بیست و چهارم نوامبر 2015

قانون پناهجویی جاری ( در زیر بخوانید )

جدید ، قانون موقت

قانون پناهجویی جاری ( در زیر بخوانید )

تقاضا داده شده بعد از بیست و چهارم نوامبر 2015

جدید ، قانون موقت

جدید ، قانون موقت

جدید ، قانون موقت

*یک خانواده به این صورت مشخص می گرد د : پدر و مادر و یا یکی از آنها / قیم یا قیمها / همراه با کود کان کوچکشان ( سن کمتر از 18 سا ل ) .

مهم : اگر پرونده شمابر مبنای قانون جدید مورد بررسی قرار گرفته شده باشد وشما به عنوان پناهجو پذیرفته نشده با شید ( سه سال ) ، ممکن است بتوانید در برابر این تصمیم تقاضای تجد ید نظر کنید . توجه داشته باشید که شما نمی توانید درمورد مجوز طول مدت زمان اقامتتان ، درخواست تجد ید نظر کنید اما فقط در مورد وضعیت یا موقعیتش ، می توانید ( به عنوان مثا ل در برابر حمایت تکمیلی ، 13 ماه ) . هرچه زودتر با یک مرکز مشاوره تماس بگیرید ، آنها در این مورد شما را یاری خواهند رساند .

قوانین مشروحه زیر در مورد بچه ها و خانواده های دارای بچه که تا آخر بیست و چهارم نوامبر 2015 تقاضای پناهجویی داده اند ، اعمال می گردد . هنگام تصمیم گیری سن بچه ثبت می گرد د و با توجه به آن ، قانون مربوطه در نظر گرفته می شود . شما در اینجا می توانید قانون جدید موقت را بخوانید .

متن مشروحه زیر از ” Good Advise ” کپی برداری شده که توسط FARR 2015 . PAGES 7-9,15-17,21-25 به چا پ رسیده و در دسامبر 2016 کمی تنظیم گردیده .

پناهجویان و دیگرانی که نیازمند محا فظت هستند

با توجه به Aliens Act ، سه دسته از افراد از امتیاز حق محافظت در سوئد بهره مند می گرد ند : پناهجویان ، افراد نیازمند به حمایت تکمیلی و افرادی که به طریقی دیگر ، نیازمند به محافظت باشند .

توسط Aliens Act یک پناهجو به این صورت مشخص و تعریف می گردد

فردی بیگا نه که بنا بر یکی از این دلایل در خارج از کشور مطبوعه اش به سر می برد : ترس و نگرانی جدی و مستدل از شکنجه و آزار و اذیت به دلیل نژاد یا طایفه ، ملیت ، مذهب یا باور سیاسی ، جنسیت ، گرایش جنسی ، عضویت در گروهی اجتماعی خاص و نمی تواند و یا به دلیل ترسش تمایل ندارد تحت محافظت کشورش باشد .

Aliens Act فصل 4 بخش 1

این قسمت مبنی بر تعریف پناهجو می باشد که در کنوانسیون سازمان ملل ، در موضوع وضعیت حقوقی پناهجویان ، قابل دسترس است . تعاریف شامل چند بخش می باشند :

که شما خارج از وطنتان و کشوری هستید که از آنجا آمدید

که شما می ترسید ، به این شرح که شما از شکنجه ، آزار و اذیت می ترسید و دلهره دارید

که این ترس ” ترس موجه ” است ، به این شرح که خطر واقعیست و توسط دیگران قابل اثبات است

که شکنجه و آزار و اذیت در نتیجه مطلبی خاص ، مشخص می باشد

که شما نمی توانید در کشوری که وطنتان است و از آنجا آمده اید ، محافظت داشته باشید

برای اینکه شما به عنوان یک پناهجو شناخته شوید با ید تمام این شرایط را دارا باشید . درعمل ، اولین مورد ذ کر شده در لیست به این معنی است که شما با ید در سوئد باشید . مفهوم ” ترس موجه ” در این متن به این معنی است که شما از آن اتفاقی که در آینده خواهد افتاد ، ترس و نگرانی داشته باشید . اتفاقهایی که تا کنون رخ داده اند مورد توجه نیستند .

مطابق با امریه اتحاد یه اروپا در مورد اینکه چه شخصی پناهجو محسوب می گرد د ، ” شکنجه و آزارو اذیت” به اعمالی اطلاق می گرد د که : نقض شدید ، از حقوق اصلی انسانی باشد . نمونه های ذ کر شده از این قبیل هستند : اعمال خشونت آمیز بدنی و ذهنی ، خشونت جنسی ، یا برخوردهای تبعیض آمیز در امور حقوقی ، اداری و اجرایی ، پلیس ، اقدام قضایی و یا انجام دادن و اجرای این امور طوری که حالتی تبعیض آمیز داشته باشد .

حتی اگر با تشخیص کنوانسیون پناهجویان ، شما یک پناهجو محسوب نگردید ، ممکن است که شما واجد شرایط برای حمایت تکمیلی و در حمایت Aliens Act قرار گیرید . یک شخص در صورتی واجد شرایط حمایت تکمیلی می گردد که در مبحث پناهجویان ، اینطور تشخیص داده شود که : خطر شکنجه او را تحدید نمی کند . اما با این حا ل ، دلیلی مهم برای باور کردن او وجود دارد …

1- به محض بازگشت به کشور مبدأ ، با خطر متحمل شدن اجرای مجازات مرگ یا رو در رو شدن با تنبیه جسمی ، شکنجه ، مجازات یا برخورد تحقیر آمیز و یا دیگر رفتارهای غیر انسانی ، مواجه گردد . یا به عنوان شخصی غیر نظامی با خطر جدی و آسیب دیدن ، به دلیل ناشی از عدم تبعیض ، از سمت یک درگیری مسلحا نه داخلی یا خا رجی ، قرار گیرد .

2- پناهجو به یکی از دلایل مخاطره آمیز شرح داده شده در پاراگراف 1 نمی تواند به کشورش بازگردد و یا تحت محافظت بودن از سوی وطنش را به صلاح خود نمی داند .

Aliens Act فصل 4 بخش 2

( لطفا توجه کنید ، مطا لبی که در این قسمت از Aliens Act اقتباس شده اند ، تا حد ودی خلاصه شده اند )

این بخش بر مبنای مشخص ساختن افراد ی است که طبق رهنمود اتحاد یه اروپا محافظت شاملشان می گردد . اعطای اجازه اقامت بر حسب تطابق داشتن با یکی از تعاریف است ( پناهجو یا فرد واجد شرایط جهت دریافت محافظت تکمیلی ) و همچنین با عنوان پناهجو . نهایتا اگر شخصی نیا زمند به محافظت تشخیص داده نشود ، تحت حمایت Aliens Act قرار می گیرد . این امر در صورتی است که فرد ، نه شرایط یک پناهجو را داشته باشد و نه اینکه مشمول حمایت تکمیلی گردد اما با این حال …

1- شرایط دریافت محافظت از این قرارند : وجود یک درگیری مسلحا نه داخلی یا خارجی ، وجود تخاصم و درگیری شدید در کشور مبدأ ، داشتن ترس و نگرانی جدی و مستد ل از مواجه گشتن با اهانت و توهین ، یا

2- عدم امکان بازگشت به وطن به د لیل وجود یک فاجعه محیطی .

Aliens Actفصل 4 بخش a2

در زمان تنظیم پیش نویس پاراگراف ، مربوط به افرادی که تشخیص داده نشده که نیاز به محافظت دارند ، دولت چند مثال درباره آنچه را که قانون اهانت و توهین جدی می پندارد ، بیان کرد :

(…) اقدامهای تلافی جویا نه ، توهین و تعرض حقوقی ، این می تواند موضوعی از هر دو مطلب بی تبعیض و نقض کردن اصولی باشد که به دلیل وجود کشمکش در کشور و عدم فراهم کردن امکان محافظت یا جبران قانونی برای شخص ، ناشی شده . (…) زمانی که آنها ماهیتی سخت گیرانه دارند ، نقض کردن می تواند حالتی از تنبیه بی تناسب باشد ، محرومیت مطلق آزادی ، بد رفتاری ، خشونت جنسی ، حذف اجتماعی ، منع استخدام ویا دیگر آزارها اما برای اعطای محافظت بر اساس ماده پناهجو (…)

Bill 2004/05:170, p 274

صرف نظر از مقوله محافظت : تهد ید شدن توسط کشور و یا یک فرد . اگر مورد شکنجه ، آزار و اذیت و توهین قرار گرفتن توسط عاملی جز کشورتان انجام پذیرد ، شما باید نشان دهید که کشورتان نمی تواند یا مایل نیست که برای شما محافظت فراهم نماید .

اگر شما وطن مشخصی ندارید ، به این معنی که شما شهروند کشوری محسوب نمی گردید ، با این حال ممکن است شما در برابر کشوری که در آن ساکن بوده اید نیاز به محافظت داشته باشید . شما فقط به دلیل اینکه بی وطن هستید حق کسب اجازه اقامت در سوئد را دریافت نخواهید کرد .

تفاوت بین دسته بندی های افراد نیازمند به محافظت در چیست ؟

پاراگراف پناهجویان از اصطلاح ” شکنجه ، آزار ” استفاده می کند این اصطلاح لزوما به معنی اعمالی که حیا ت را مورد تهدید قرار می دهد و یا شکنجه به کار گرفته نمی شود ، می تواند شامل تعرض یا تهدیدهای مکرر نیز باشد ، ضرب و جرح ، انواع توهین یا سوء استفاده نیز شامل می گردد . از سوی دیگر برای اینکه پناهجو در نظر گرفته شوید باید از سوی یکی از عناوین خاص مطرح شده در پاراگراف پناهجویان در مخاطره ” شکنجه ، آزار ” قرار گرفته باشید .

شرح پاراگراف واجد ین شرایط محافظت تکمیلی شامل اشخاصی است که با گونه هایی از احتمالهای خطر رودر رو هستند ، از جمله مجازات مرگ ، تنبیه جسمی ، شکنجه یا به دلیل وجود یک در گیری نظامی با خشونتی بدون تبعیض . اینکه چرا شخص در معرض این مخاطرات است ، اهمیت ندارد – هیچ گونه شرایطی ذکر نشده . در این پاراگراف بیشتر در مورد افرادی صحبت شده که از جنگ ( درگیری نظامی ) گریخته اند . اگر شخصی که در آن مخاطره بزرگ قرار دارد شهادت دهد که شما متعلق به آن منطقه هستید ، ممکن است کافی باشد . در غیر این صورت نیاز دارید که ثابت کنید به عنوان یک شخص در معرض خطر هستید .

در غیر این صورت ، چنانچه یک فرد غیر نیازمند به محافظت از شرایطی گریخته باشد که یک درگیری نظامی محسوب نگرد د این کارش ” مخالفت جدی ” تشخیص داده می شود و در این صورت شما شانس کمی خواهید داشت . برای اینکه در این مبحث مطرح گردید ، باید علاوه بر درگیری ، یک د لیل شخصی مؤثر که دال بر احتیاج شما به محافظت باشد ، داشته باشید .

یک تقاضای پناهجویی در طی یک مراحل با نظم خاصی انجام می پذیرد . ابتدا سازمان مهاجرت تعیین می کند که آیا شما معیارهای مورد نیاز تلقی شدن به عنوان یک پناهجو را دارید یانه . اگر شامل شدید با عنوان پناهنده و در وضعیت پناهجو قرار می گیرید . اگر شما معیارهای یک پناهجو را ند اشتید ، ارزیابی در مورد اینکه آیا شما واجد شرایط دریافت محافظت تکمیلی هستید ، آغاز می گردد و غیره … کسب اجازه اقامت فردی ” در صورت عدم نیاز به محافظت ” به عنوان پناهجویی ارجاع نمی گرد د . گرچه اشخاص دسته بندی شده در هر سه گروه نیازمند به محافظت قانونا محق به دریافت اجازه اقامت می باشند . فقط استثناهایی نیز ممکن است وجود داشته باشد ، مانند متقاضی هایی که مرتکب جنایت جنگی شده اند ، ارتکاب جنایت برعلیه انسانیت یا بعضی از جرایم جدی دیگر .

بزرگسالان و بچه ها از هر جنسیتی می توانند نیازمند به محافظت باشند . اگر یک خانواده برای پناهجویی تقاضا کند ، برای تک تک افراد ارزیا بی صورت می پذیرد ، حتی بچه هایشا ن .

اولین مرحله : اداره مهاجرت

شما در سوئد تقاضای پناهجویی خود را در اداره مهاجرت ارایه می کنید و این مکان است که تصمیم می گیرد آیا شما در این کشور اجازه اقامت را دریافت خواهید کرد . شما با ید به محض ورود تان به سوئد تقاضای پناهجویی خود را ارایه کنید و بهترین کار اینست که در همان روز ورودتان این کار را انجام دهید . در غیر این صورت ممکن است که اداره مهاجرت اینگونه فکر کند که نیاز شما به محافظت مبرم و ضروری نبوده .

هنگامی که شما به مرزهای سوئد رسیدید ( شامل فرود گاه ) می توانید بگویید که خواهان ارایه تقاضای پناهجویی هستید . سپس شما به یکی از مراکز تقاضای اداره مهاجرت منتقل خواهید گشت . به عنوان مثا ل برخی از آنها در این شهرها واقع هستند :

Gothenburg , Malmo and Solna (in Stockholm )

این مکان ، تقاضانامه شما را دریافت خواهد کرد و از شما انگشت نگاری و تصویربرداری می شود همچنین آنها تعیین می کنند که آیا کمک هزینه زندگی به شما تعلق می گیرد ، چنانچه پناهجو بدون پول باشد ، کمک هزینه دریافت خواهد کرد . از بچه هایی که سنشان کمتر از 14 سا ل است انگشت نگاری نمی شود .

در این ارزیابی اولیه ، اداره مهاجرت فقط چند پرسش از شما در مورد اینکه چرا می خواهید در سوئد پناهنده شوید ، می پرسد . اطلاعاتی که توسط مسؤل پرونده در این جلسه از شما خواسته می شود شامل : نام ، تاریخ تولد ، شهروندی / تابعیت و زبان محاوره ای شما می باشد . اداره مهاجرت در مورد سلامت جسمی شما خواهد پرسید و می پرسد که آیا می خواهید داوطلبانه تحت آزمایشهای کامل پزشکی قرار گیرید . شما می توانید پاسخ مثبت دهید .

از شما تقا ضا خواهد گردید که در صورت داشتن گذرنامه ملی آن را تحویل دهید ، اگر که ندارید اداره مهاجرت تقاضای دریافت دیگر اسناد شخصی شما را خواهد کرد . مانند کارت شناسایی ، گواهینامه رانندگی ، سابقه حضور در ارتش ، کارت نظام وظیفه یا شناسنامه . همچنین پرسیده خواهد شد که آیا شما تقاضای داشتن مشاور عمومی خا صی را دارید ( مشاور عمومی وکیلی است که بدون دریافت هزینه شما را یاری خواهد رساند ) و اینکه آیا می خواهید مترجم و یا فردی که با شما مصاحبه می کند زن با شد یا مرد . این انتخاب می تواند برای شما مهم باشد که کدام مشاور عمومی را انتخاب کنید و قابل توصیه است که ، اگر امکانش را دارید خود تان انتخا ب کنید . لطفا با مؤسسه هایی که داوطلبانه راهنمایی می کنند تماس گرفته و اطلاعات مورد نیاز برای انتخاب یک وکیل لایق را کسب کنید .

ممکن است پس از اولین جلسه از شما خواسته شود که تحت آزمون بررسی زبان قرار گیرید . اداره مهاجرت آزمون بررسی زبان را به این دلیل انجام می دهد تا دریابد که آیا شما واقعا از آن منطقه ای که ادعا می کنید آمده اید . این بررسی شامل ضبط گفتار شما می باشد . یک متخصص زبان شنا س به این صدای ضبط شده گوش می دهد و تعیین می کند که این گویش شما ، متعلق به کدام منطقه می باشد .

پس از اینکه شما تقاضای پناهجویی کردید ، یک کارت شناسایی ( LMA CARD ) دریافت خواهید کرد . LMA نشان دهنده این عبارت است : قانون حاکم بر پذیرش متقاضیان پناهجویی . سپس برای شما امکانات رفاهی در نظر گرفته می شود . اگر با خود پولی ندارید به شما خرجی روزانه پرداخت می گردد ، که کمک ما لی برای متقاضیان پناهجویی محسوب می گردد .

جزئیات ارزیا بی پناهجویی ممکن است متفاوت باشد . پس از گذشت چند ماه ( تا یک سا ل ) پس از نام نویسی به شما اطلاع داده خواهد شد که در اداره مهاجرت برای انجام مصاحبه حاضر شوید . اگر که از قبل یک مشاور عمومی تعیین شده باشد او نیز برای حضور در مصاحبه فراخوانده خواهد شد . اطلاعات بیشتر را در بخشهای ” مشاور حقوقی ” و ” ارزیابی پناهجویی ” بخوانید .

آیا باید تقاضای پناهجویی شما در سوئد ارزیابی شود ؟

به محض ورود شما به اداره مهاجرت ، چند پرسش در مورد چگونگی رسیدن و ورود شما به سوئد خواهد شد . مسئول پرونده شما می خواهد بد ا ند که : شما چه زما نی کشورتان را ترک کرد ید ، د قیقا از کدام مسیرها عبور کردید و چگونه به اینجا رسیدید . او خواهد پرسید که قبل از رسیدن به سوئد از چه کشورهایی عبور کردید و آیا درطول سفرتان به این کشور بلیطهایی داشته اید . سپس اداره مهاجرت بررسی خواهد کرد که آیا سوئد یا کشوری دیگر ، به مطا لبه پناهجویی شما رسیدگی کند .

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوبلین ” Dublin ” متن سمت چپ را بخوانید .

روند پرشتاب برای ” تقا ضاهای آشکارا بی اساس ” .

ممکن است اداره مهاجرت تشخیص دهد که ادعای شما ” آشکارا بی اساس ” است - به این معنی : بدیهی است که شما نیاز به محافظت ندارید . ممکن است به این دلیل باشد که شما شهروند یکی از کشورهای اتحادیه اروپا و یا کشور دیگری که امن تلقی شده است باشید ( این طور است که می گویند بطور کلی در کجا حقوق بشر ، محترم در نظر گرفته می شود ) یا اداره مهاجرت اینطور مطرح کند که ، شما به طور واضح فاقد موارد مورد نیاز پناهجویی هستید .

اگر تقاضای پناهجویی شما بر پا یه ” آشکارا بی اساس ” تشخیص داده شد ، ممکن است اداره مهاجرت حکمی با نام ” ممانعت از ورود با اجرای فوری “صادر کند ، با این مفهوم که شما از سوئد اخراج گشته اید و اجازه توقف در سوئد را برای تقاضای تجد ید نظر بر روی حکم داد گاه ندارید . معمولا چنین تصمیم هایی ظرف مدت زمان سه ماه پس از ارایه تقاضای پناهجویی شما صادر می گردد .

ممکن است شما حکم ممانعت از ورود را دریافت کنید اما هنگامی که داد گاه به درخواست شما رسیدگی می کند از شما خواسته نخواهد شد که در طول این مدت زمان در سوئد به انتظار بمانید مگر اینکه آنها اجازه توقف را به شما بدهند در چنین مواقعی سازمانهایی هستند که به صورت داوطلبانه از شما حمایت می کنند . __

ممکن است اد اره مهاجرت تصمیم به اخراج یا ممانعت از ورود نگیرد ، بدون اینکه این شانس را به شما بدهد که برای اظهار نظر شفاهی در دادگاه حاضر شوید . این قانون شامل موارد دوبلین نیز می گردد .

مشاور حقوقی

اکثر متقاضیان پناهجویی حق د اشتن مشاور حقوقی را دارند ، او یک وکیل می باشد . نیازی نیست که شما برای این خدما ت مبلغی پرداخت کنید . اداره مهاجرت و یا یک داد گاه مهاجرت هزینه مربوطه را به وکیل پرداخت می نما ید .

برای شما مشاور عمومی تعیین نخواهد گشت …..

× اگر اداره مهاجرت مطرح کند که : مسلم است که اجازه اقامت در سوئد به شما اهدا خواهد گردید × اگر چنین تشخیص داده شود که : تقاضای پناهجویی شما توسط سوئد بررسی نخواهد گشت . × اگر اداره مهاجرت مطرح کند که : تقاضای پناهجویی شما آشکارا بی اساس است .

در حالتهای دیگر برای شما مشاور عمومی تعیین خواهد گشت . اگر تصمیم گرفته شود که نیازی به مشا ور عمومی نیست ، شما می توانید برای این تصمیم تقاضای تجدید نظر کنید . شما در اولین مرتبه حضورتان در داد گاه می توانید تقاضا کنید که یک وکیل خصوصی شما را همراهی و حمایت کند و یا برای مدت زمانی کوتاه ، پس از آن . این مهم است که ایشان در موضوع پناهجویی علاقه مند و دارای تجارب قبلی در این گونه پرونده ها باشند . اگر شما تقا ضای یک نماینده خصوصی کنید ، اداره مهاجرت باید تقاضای شما را برآورده کند مگر اینکه دلالیل خاصی در تضاد با آن موجود باشد ، مانند خیلی دور بودن محل زندگی مشاور از شما . برای خانمهایی که متقاضی پناهجویی هستند بهتر است توسط شخصی که سوابق قبلی و تجربه کافی در چنین مواردی را داشته باشد ، حمایت گرد ند .

آیا می توانم مشاور حقوقیم را عوض کنم ؟

عوض کردن مشاور حقوقی مشکل است . اما اگر شما د لیلی بخصوص و قانع کننده داشته باشید ممکن است اداره مهاجرت اجازه دهد که مشاوری جدید بگیرید ، به عنوان مثال بین شما دو نفر تضاد و ناسازگاری رخ داده با شد . اگر شما در مکانی زندگی می کنید که به نماینده جدید از نظر مسافت نزدیک تر هستید ، می توانید به عنوان یک د لیل آن را مطرح کنید .

چنانچه اداره مهاجرت اجازه عوض کردن مشاور را ندهد . می توان این تصمیم را برای تجدید نظر در داد گاه مهاجرت مطرح کرد . اگر بازهم دادگاه تقاضای شما را نپذیرفت ، امکان داشتن مشاوری دیگر وجود دارد ولی در این صورت هزینه مربوط به این خدما ت را با ید خودتان پرداخت کنید . همچنین شما این حق را دارید که به فرد دیگری بجز مشاور عمومیتان ، اجازه دهید که به نام شما و بر روی پرونده تان کار کند . چنین شخصی نماینده حقوقی نامیده می شود . تمام کاری که شما باید انجام دهید اینست که به شخص مورد نظر یک وکالت نامه بدهید که این کار ارایه یک اجازه نامه کتبی به ایشان می باشد .

این نماینده حقوقی می تواند با مراجع و وکلا تماس بگیرد و اطلاعات را دریافت کند و از جانب شما روی پرونده تان کار کند . هر شخصی می تواند نماینده حقوقی باشد ، شامل یک خویشاوند ، یک دوست و یا عضوی از انجمنی داوطلبانه . نماینده حقوقی شما باید با وکیلتان همکاری نزدیک داشته باشد و نباید قبل از اطلاع دادن به ایشان کاری را انجام دهد .

ارزیابی پناهجویی

همینطور که در بالا شرح داده شد ، ممکن است ارزیا بی های پناهجویی به روشهای مختلفی انجام پذیرد . در حال حا ضر اداره مهاجرت سوئد مرسوم کننده یک روش واحد و یک پارچه می باشد . شرحی که در اینجا داده شد بر مبنای این پیش نویس می باشد که در سال 2015 در بیشتر مناطق این کشور پذیرفته شده .

زمانی که تقاضای پناهجویی شما به ثبت رسید برای انجام یک مصاحبه در اداره مهاجرت با مسئول پرونده احضار خواهید شد . شما این حق را خواهید د اشت تا مشاورعمومی خود را انتخاب کنید . اگر این کار را انجام ندهید ، اداره مهاجرت برایتان مشاوری انتخا ب خواهد کرد . برخی ازمشاورها قبل از مصاحبه موکلهای خود را ملاقات می کنند ، اما اکثر متقاضیان پناهجویی برای اولین با ر مشاور حقوقی خود را در اداره مهاجرت و درهنگام مصاحبه ملاقات می کنند . برای شما ایده خوبی است که قبل از مصاحبه با مشاور حقوقیتان ملاقات داشته باشید . شما می توانید قبل از اینکه در اداره مهاجرت همدیگر را ملاقات کنید در آرامش همراه با ایشان در زمینه پناهجوییتان صحبت کنید و مرور داشته باشید . اگر شما تحت آزمون زبان قرار گرفتید ، مشاور با ید نتیجه را جویا شود تا بتواند در آن مورد نظر دهد .

هویت شما به صورت گسترده و تا هر حد که امکانش باشد مورد بررسی قرار می گیرد . اهمیت دارد که تلاش کنید و از وطنتان اسناد هویت متعلق به خود تا ن را به دست آورید . اسناد باید اصل و ترجیحا دارای عکس باشند . چنانچه شما با نام و مدارک جعلی از کشورتان گریخته اید باید دلیل آن را توضیح دهید . هنگام مصاحبه در اداره مهاجرت یک مترجم حضور خواهد داشت و مشاور حقوقیتان شما را حمایت خواهد کرد . شما به عنوان یک متقاضی پناهجویی مسئولیت دارید که حقیقت تمام موارد مربوط به شرح حالتان را توضیح دهید . به همین دلیل است که پیش نهاد می شود قبل از مصاحبه با مشا ور حقوقیتان ملاقات داشته باشید و تمام زمینه های مربوط به پناهجو ییتان و دیگر موارد را مرور و بررسی کنید . شما باید مشروح تمام اتفاقهایی را که برایتان رخ داده بطور کامل به اداره مهاجرت بگویید و همچنین تمام دلایلی که بخاطرشا ن متقاضی محافظت هستید .

اگرشما همراه باخانواده تان متقاضی پناهجویی هستید گذشته یکایک شما باید شرح داده شود.همچنین هرکدام ازشما باید دریک زمان مورد مصاحبه قرارگیرند.محافظت فردی مورد نیاز بچه ها نیزباید در نظر گرفته شود.در تمام مراحل روند پناهجویی باید آنچه راکه درجهت منافع بچه می باشد درنظر گرفت. در اولین بخش ایلینز اکت چنین بیان شده . بنا بر این بچه های متقا ضی پناهجویی بخشی از تقا ضای والد ینشان نخواهند بود .

شما تمام مدارک و اطلاعا تی را که می خواهید به اداره مهاجرت بدهید باید در دادگاه و در زمان اظهار ارایه دهید . اگر شما بعد از اولین مصاحبه که فرصتش را داشته اید تا تمام حقایق را بیان کنید ، بعدا مطالبی را اضا فه کنید ، اداره مهاجرت در ابتدا ممکن است تصورکند که شما جعل کرده اید . از این رو پیش نهاد می شود که از همان ابتدا تمام مطالب را بازگو کنید .

پس از مصاحبه یک صورت جلسه مکتوب برای مشاور فرستاده خواهد شد و شما این شانس را دارید که توضیحات و اطلاعاتی را به صورت پیوست به آن صورت جلسه اضافه کنید . شما و مشاورتان باید صورت جلسه را با دقت بخوانید و چنانچه اشتباه و یا سوء تفاهمی رخ داده باشد ، متوجه خواهید شد . این کار بسیار مهم است . تقاضا کنید تا تمام مطالب به زبان مادری شما برایتان خوانده شود تا اگر اشتباهی بود مشخص گردد . چنانچه بعدا شما بخواهید مطلبی را برای تصحیح بیان کنید ، جلب اعتماد اداره مهاجرت کار سختی است .

شما این حق را دارید که از تمام اسنا د و مدارک مربوط به ارزیابی پناهجوییتان فتوکپی تهیه کنید . اگر شما برای این فتوکپی ها تقا ضا نکرد ید ، مهم است که شما در تمام مراحل مکتوب کردن متن پرونده تان شرکت داشته باشید . در نتیجه با کمک افرادی که مورد اعتماد شما هستند می توانید هر اشتباهی را تصحیح کنید .

وقتی که مشاورتا ن توضیحات و پیوستهای شما را انتقا ل می دهد ، اداره مهاجرت می تواند تصمیم بگیرد که آیا اجازه اقامت را به شما بدهد یا نه . این امر می تواند چند هفته یا چند ماه طول بکشد . قبل از اینکه اداره مهاجرت تصمیم خود را بگیرد تحقیق خواهند کرد که آیا شما توسط پلیس به دلیل ارتکاب به جرم و یا مشکوک بودن ، تحت تعقیب هستید ؟ در صورتی که مجرم باشید می تواند بر روی پرونده تان تاثیر داشته باشد . فردی که مرتکب جرایم جدی شده باشد اقامتش می تواند رد شود .

جرایم کوچک می تواند منجر به دریافت اجازه اقامت موقت گردد . در صورتی که طبیعتا شما میتوانستید اجازه ماندن دائمی بگیرید . اگر زمینه های دریافت اجازه نامه نسبتا ضعیف در نظر گرفته شده باشد حتی جرایم کوچک می تواند به روند اقامت شما ضربه بزند .

حق داشتن یک مترجم

در طول مدت زمان ارزیابی پناهجویی شما این حق را دارید که توسط یک مترجم یاری گردید . مترجم می تواند حضور داشته باشد ، یا از طریق تماس تلفنی و یا ارتباط تصویری در مصاحبه شرکت کند . اگر زن هستید و ترجیح می دهید که مترجمتان یک نفر خانم باشد ، می توانید تقاضا کنید . مترجم باید شما را به صورت محرمانه و حرفه ای حمایت کند . یعنی نباید برای شخصی دیگر ، گفته های شما را بازگو کند . مترجم باید بی طرف باشد ، به این معنی که جانب کسی را نگیرد . اگر احساس می کنید بنا به دلایلی مثل قومیت ، مذهب ، وابستگی سیاسی و یا دلایل دیگر نمی توانید به مترجمتان اعتماد کنید می توانید تقاضا کنید تا مترجم دیگری برایتان انتخاب کنند . همچنین اگر قادر به درک مترجم نمی باشید بازهم می توانید تقاضای مترجمی دیگر کنید . این نکته مهم است که شما و مترجمتان بتوانید به راحتی و بدون هیچ مشکلی با یکدیگر صحبت کنید . **

اگر تقاضای شما پذیرفته نگردید

چنانچه تقاضای پناهجویی شما توسط اداره مهاجرت رد شد می توانید در دادگاه مهاجرت تقاضای تجدید نظر کنید . زمانی که شما تقاضای این تجدید نظر را می کنید حق داشتن مشاور عمومی را دارید .

اگر به شما اجازه اقامت دائم داده شده باشد

پس از دریافت اقامت دائم شما می توانید برای یک مد ت زمان در محل اقامتی که توسط اداره مهاجرت برای شما مشخص و سرپرستی می گردد ، سکنی گزینید( پی یو تی ) . در طول این مد ت

خدمات اشتغال ملی یک شهر را برای شما مشخص می کند تا به آنجا نقل مکان کنید . در برخی از شرایط ، به عنوان مثال اگر شما در آن حد بیمار باشید که قادر به کار کردن نباشید ، اداره مهاجرت مسئول خواهد بود . چنانچه شما با هزینه خود تان در مکانی زندگی می کنید این امکان وجود دارد که در همان مکان بمانید .

اگر به شما ( پی یو تی ) داده شده باشد ، تا هر زمان که بخواهید می توانید در سوئد زندگی کنید . به این شرط که بر مبنای دلایل و گذشته ای که صادقا نه و در کما ل حقیقت بیان شده اقامت را دریافت کرده ا ید و در آینده مرتکب جراییم جدی نخواهید گشت ، در غیر اینصورت محکوم به اخراج می گردید . معمولا ( پی یو تی ) در یک نوبت و برای مدت زمان پنج سا ل داده می شود اما اگر شما به زندگی در سوئد ادامه بدهید دوباره تمدید می گردد . اگر برای مدت زمانی بیش از یک سا ل کشور سوئد را ترک کنید ، تمدید اقامتتان را به مخاطره اند اخته اید . شما در طول چند سفر که زمانهای آنها جمعا به یک سا ل برسد می توانید سوئد را ترک کنید ، اما اگر برای مدت زمانی یکسره و به مد ت یک سال در این کشور حضور ند اشته باشید باعث ابطال مجوز اقامت شما در سوئد می گرد د . چنانچه شما به عنوان یک پناهنده به رسمیت شناخته شده باشید و یا به عنوان کسی که نیازمند به محافظت نیست ، پس از اینکه اقامتتان در سوئد به پایان رسیده باشد تا دو سا ل این حق را دارید که به طور آزمایشی در کشوری که اخیرا بدون داشتن مجوز زند گی می کردید ، زندگی کنید .

تا این اواخر مجوز اقامت دائم بر روی پاسپورت چسبانده شده بود اما اکنون این مجوز به صورت یک کارت داده می شود . اگر شما پاسپورت ندارید و می توانید ثابت کنید که قادر به گرفتن پاسپورت جدید نمی باشید می توانید برای دریافت پاسپورت خارجی ها در اداره مهاجرت تقاضا دهید . شما هزینه مربوطه را باید پرداخت کنید . اگر برای شما حکم خروج صادر گشته و دیگر نمی توانید بمانید با عنوان یک پناهنده کنوانسیون یا با عنوان فرد غیر نیازمند به محافظت ، حق دریافت پاسپورتی خاص که مدرک مسافرتی نامیده می شود را دارید ، دریافت این پاسپورت هزینه ای ندارد . پاسپورت خارجی ها یا مدرک مسافرتی برای سفر شما به کشوری که از آنجا آمده اید فاقد اعتبار است .

اگر شما مجوز اقامت موقت را دریافت کرده اید

اداره مهاجرت درمواردی خاص میتواند به جای مجوزدائم ، مجوزاقامت موقت صادرکند ( تی یو تی ) به عنوان مثا ل بنا به یکی از این دلایل :

× اگر اقامت به شما اهداء شده ، به این دلیل که به سوئد نقل مکان کنید و به فردی که درآنجا زندگی می کند ملحق شوید .

× اگر شما نیازمند به مراقبت سلامتی باشید و به شما اجازه داده شود که در اینجا بمانید به این دلیل که شما نیاز به معا لجه دارید ، مانند جراحی .

× اگر به شما اجازه اقامت داده شده باشد به این جهت که در یک دادگاه شهادت بدهید .

× اگر موانع موقتی برای برطرف سازی وجود داشته باشد ( صفحه39 را ببینید ) .

× اگر مرتکب یک قانون شکنی شده باشید و اداره مهاجرت این نظر را داشته باشد که از سوی شما خطر جنایتکارانه بیشتر و یا رفتار ضد اجتماعی وجود دارد .

شهروندی سوئدی

وقتی شما به مدت زمان پنج سا ل در سوئد زندگی کردید می توانید برای شهروندی سوئدی تقاضا بدهید . اگر شما وضعیت پیمان نامه را دریافت کرده باشید ( یعنی شما به عنوان یک پناهنده به رسمیت شناخته شده باشید ) یا اگر شما بی وطن باشید ، پس از گذشت چهار سال می توانید تقاضا دهید . این مدت زمان از اولین روزی که شما تقاضای پناهجویی داده اید حساب می گردد البته به این شرط که اداره مهاجرت و یا یک داد گاه در همان اولین مرحله به شما اقامت داده باشند . اگر شما پس از یک بررسی جدید اقامت دریافت کرده باشید ، که برای رفع موانع گفته می شود این مدت زمان مذکور از آن روزی محاسبه می گردد که برای شما حکم داده شده باشد . اگر شما بطور قانونی برای مدت زمانی در سوئد زند گی کرده باشید و این مدت زمان قبل از موارد شرح داده شده در بالا باشد ، می توانید بخشی از آن را ( نیمی از این مدت زمان ) محسوب کنید .

آمار

آخرین به روز رسانی : ابتدای سا ل 2015

مطابق با گفته اداره مهاجرت سوئد در سال 2014 تعداد 81301 نفر تقاضای پناهجویی داده اند . میانگین مدت زمان رسیدگی در سا ل 2014 : یک صد و چهل و دو روز .

درصد تصویب متقاضیا نی که برابربا قانون دوبلین اخراج نشده اند و تمام مراحل را به اتمام رسانده اند ، با توجه به ملیت : افغانستان 75% ، آلبانی 2% ، اریتره 100% ، عراق 52% ، کوزوو 11% ، مراکش 13% ، روسیه 40% ، صربستان 3% ، سوما لی 70% ، بی وطن 93% ، سوریه 100% .