سوئد و دوبلین

آخرین به روز رسانی : مارس ۲۰۱۶

**

بعضی از رد مرزها به یونان از این کشور توسط داد ګاه های مهاجرت متوقف شدند اما با کشاندن پروندهای مذکور به


**

بعضی از رد مرزها به یونان از این کشور توسط داد ګاه های مهاجرت متوقف شدند اما با کشاندن پروندهای مذکور به دادګاهای رده بالاتر دوباره به رد مرز منجر شدند، دلیل اش کافی نبودن مدارک از وضعیت بد در یونان اعلان شدند. پس بنابر این بودن وضعیت بد در یونان نمیتواند در این کشور از اجرای معاهده (دبلین دو) جلو ګیری کند و مدافعین مهاجرین منیتوانند با تکیه بر این دلیل از مهاجرین حمایت کنند تا جلو رد مرز شدن آنها را بګیرد. اما در این کشور نیز در موارد خاصی شانس ماندن و رد مرز نشدن وجود دارد، و پروندهای خاصی میتواند مورد حمایت قرارګیرد. از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد: پیوند خانوادګی (به هم رسیدن اعضای یک فامیل که در جاهای مختلف موقعیت دارند و میخواهند با هم یکجا شوند) و یا جلو ګیری از ازهم پاشیدګی خانوادګی (یعنی اګر یک عضو از فامیل در این ګشور قبول شده باشد و بعداُ بقیه اعضای فامیل در این کشور برسند امګان ماندن آنها نیز در این کشور وجود دارد)، اګر کسی در این کشور جواب منفی پناهنده ګی ګرفته باشد و بعداً توانسته است ګدام مدارک دیګری بګیرد، میتواند در این کشور بماند) و اشخاص که به امراض خاصی به شمول مشکلات روانی مبتلا باشد ممکن است از ردمرز شدن به یونان در امان باشد. طبق قانون مهاجرت در این کشور اګر پناهنده[که شامل (دبلین دو) بوده و رد مرزی داشته باشد،اګر شش ماه بعد از معرفی خویش به پلیس در صورت که سعی نکرده باشد خود را از مسؤلین مخفی کند، خود به خود از ردمرز معاف خواهد شد و ناګزیر در لیست کسانی قرار خواهد ګرفت که پرونده آنها دوباره بررسی خواهد شد. لذا موارد پیش خواهد آمد که بعضی از مسؤلین مهاجرت عمداً بررسی بعضی از پروندها را به تعویق بیندازند تا شاید بخواهند به کسی کمک کرده باشند. وبلاخره اینکه دفتر مهاجرت وزارت داخله این کشور رد مرز زیر سندان واقعی را به یونان متوقف کرده است

به آدرسهای ذیل کمکهای قانونی خواهید یافت

Gothenburg (Göteborg)

momo@ingenillegal.org:ایمل
0046 (0)704-37 75 24: تلفن پیام ګزار

Malmö

asylgruppen@hotmail.com:ایمل

0046 (0)736 59 05 73 :تلفن

Stockholm

stockholm@ingenillegal.org:ایمل

0046 (0)762 - 44 33 12 :تلفن

The Swedish Network of Asylum and Refugee Support Groups (FARR)
Has local groups in several towns.
0225-147 77 :تلفن
info@farr.se:ایمل
www.farr.se:سایت

(http://www.farr.se/)