خدمات پزشکی/ درمانی سوید

آخرین به روز رسانی : ژوئیهٔ ۲۰۱۵

از اول ژوییه 2013، قانون جدیدی در رابطه با بهداشت و درمان برای افراد بدون مدارک مقیم سوئد برقرار است. این قانون به خاطر این صادر شد که در بیانیه مشترکی کارکنان بخش پزشکی اعلام کردند “دیگر بین بیماران خود تفاوتی قائل نخواهند شد” و دولت در آن زمان پاسخ داد :”اگر آنها از قوانین پیروی نکنند بهتر است آنها را تغییر دهیم”.


Last update: July 2015

بهداشت و درمان در سوئد

از اول ژوییه 2013، قانون جدیدی در رابطه با بهداشت و درمان برای افراد بدون مدارک مقیم سوئد برقرار است. این قانون به خاطر این صادر شد که در بیانیه مشترکی کارکنان بخش پزشکی اعلام کردند “دیگر بین بیماران خود تفاوتی قائل نخواهند شد” و دولت در آن زمان پاسخ داد :”اگر آنها از قوانین پیروی نکنند بهتر است آنها را تغییر دهیم”.

از آن وقت، شما بدون توجه به وضعیت مدارک خود حق دسترسی به درمان را دارید، مثلا اگر علائم اضطراری یا بیماری مزمن یا اضطراب یا درد داشته باشید. وقتی به دنبال درمان هستید، معالجه ای که مورد نیاز شماست توسط یک دکتر انجام می شود. افراد بزرگسال حق درمان “بدون معطلی” را دارند، عبارت مبهمی که بسته به امکانات به شکلهای مختلف تعبیر می شود. زنان حق مراقبت پیش از زایمان و هنگام زایمان را دارند. حق سقط جنین نیز تضمین شده می باشد. مشاوره پیشگیری از بارداری رایگان است.

روی این لینک می توانید اطلاعات بیشتری راجع به حقوق خود به زبانهای عربی، مغولی، روسی؛ فارسی، اسپانیایی و همچنین کارت ویزیت پزشکان جهانی در سوئد برای کمک به شما برای مطالبه حقوق خود پیدا کنید

http://sjukutanpapper.nu/

خدمات پزشکی/ درمانی

استفاده ازخدمات پزشکی/درمانی برای پناه جویانی که حکم اخراج گرفته ویا به شکل مخفی زندگی میکنندکار آسانی نیست.

در کشور سوئد پناه جویان بزرگسال وخارجیانی که مدرک شناسائی ندارند تنها از خدمات بخش اورژانس برخوردارندولی کودکان پناه جو ویا بدون مدرک شناسائی می توانند از تمامی امکانات پزشکی/درمانی برخوردار شوند.

خدمات پزشکی/ درمانی

استفاده ازخدمات پزشکی/درمانی برای پناه جویانی که حکم اخراج گرفته ویا به شکل مخفی زندگی میکنندکار آسانی نیست.

در کشور سوئد پناه جویان بزرگسال وخارجیانی که مدرک شناسائی ندارند تنها از خدمات بخش اورژانس برخوردارندولی کودکان پناه جو ویا بدون مدرک شناسائی می توانند از تمامی امکانات پزشکی/درمانی برخوردار شوند.

خارجیانی که مدرک شناسائی ندارند و پناه جو شناخته نمی شوند باید در صورت استفاده از خدمات بخش اورژانس بهای کامل خدمات ارائه داده شده را بپردازند.

توجه داشته باشید که برداشت پزشکان و دیگر کارکنان در مراکز ارائه خدمات پزشکی/درمانی
از نیازهای درمانی پناه جویان یکسان نبوده و در پاره ای موارد پوشش درمانی به شکل گسترده تری
در اختیار پناه جویان قرارمی گیرد.

خوشبختانه چندین نهاد/سازمان غیرانتفاعی سوئدی در شهرهای گوناگون می کوشند تا دسترسی به خدمات پزشکی/درمانی را یرای پناه جویان وخارجیانی که مدرک شناسائی ندارند آسان ترسازند. استفاده ازخدمات نهاد هائی که زیرنام برده می شوند رایگان است.

نام
شهر/منطقه
شماره تلفن
پست الکترونیکی
اینترنت Läkare i Världen
Stockholm
Tel: 08-6646687
http://www.facebook.com/l/WAQHsZ8qGAQFfX-7yY1cLnHi3Ul6wbtL0LWXDrwbqlQbC1A/www.lakareivarlden.org

نام
شهر/منطقه
شماره تلفن و زمان تماس
پست الکترونیکی
اینترنت Svenska Röda Korset
Stockholm
(9.30-11.30) Tel: 0709-406723 

نام
شهر/منطقه
شماره تلفن
پست الکترونیکی
اینترنت Rosengrenska stiftelsen
Göteborg
Jourtelefon: 0704-066670
E-post: kliniken@rosengrenska.org
http://www.facebook.com/l/JAQGNrmEiAQHIQf3WpUTFLaSWJH2n4lda39trmFuLnCIpGA/www3.rosengrenska.org/

نام
شهر/منطقه
شماره تلفن
پست الکترونیکی
اینترنت Deltastiftelsen
Malmö

E-post: deltastiftelsen@gmail.com
http://www.facebook.com/l/9AQFwyZT0AQEJ0vYjSH0_budQUJVL6vH2my5TxBs8wPgsUg/www.deltastiftelsen.se

نام
شهر/منطقه
شماره تلفن و زمان تماس
پست الکترونیکی
اینترنت Liljengrenska
Varberg
Tel: 0768-939593 telefontid alla kvällar 18.00-19.00
liljengrenska@hotmail.com

نام
شهر/منطقه
شماره تلفن و زمان تماس
پست الکترونیکی
اینترنت Porten
Borås
Tel: 0735-632080 telefontid Onsdagar 17.30-19.00
krook99@gmail.com

نام
شهر/منطقه
شماره تلفن
پست الکترونیکی
اینترنت Tinnerökliniken
Östergötland Linköping/Norrköping
Tel: 0733-225887
info@papperslosa.se