افراد زیر سن

Last update : January 2012

افراد زیر سن
به آلمان خوش آمدید راهنمائی برای افراد زیر سن
در این ورقه اطلاعیه مهاجرین جوان اطلاعات مفید را در مورد ماه های اول خود در آلمان را پیدا کرده میتوانند
که شما را آگاه می سازد تا به کدام سازمان ویا مقامات روبرو وسرکار خواهید داشت .
چه کسی از شما مراقبت خواهد کرد. و مهم تر از همه دارای چه حقوق هستید . شما برای این پرسش ها به پاسخ نیاز دارید که به زبان های مختلف در لیست پاین قرار دارد
به زبان های . فارسی . آلمانی . فرانسوی و انگلیسی می باشد


افراد زیر سن
به آلمان خوش آمدید راهنمائی برای افراد زیر سن
در این ورقه اطلاعیه مهاجرین جوان اطلاعات مفید را در مورد ماه های اول خود در آلمان را پیدا کرده میتوانند
که شما را آگاه می سازد تا به کدام سازمان ویا مقامات روبرو وسرکار خواهید داشت .
چه کسی از شما مراقبت خواهد کرد. و مهم تر از همه دارای چه حقوق هستید . شما برای این پرسش ها به پاسخ نیاز دارید که به زبان های مختلف در لیست پاین قرار دارد
به زبان های . فارسی . آلمانی . فرانسوی و انگلیسی می باشد
http://www.b-umf.de
Rheinland-Pfalz/ Trier راینلند فلز تریر
پروژه های آموزشی برای افراد زیر سن بدون همراه و پشتیبانی از آنها . آموزش زبان آلمانی و برقراری ارتباط با وکیل
آدرس دقیق و آدرس الکترونیکی
Projekt Bildung hoch 2
(educational project for unaccompanied minor refugees; support, german courses, contact to lawyers)
Multikulturelles Zentrum Trier e.V.
Balduinstr. 6, 54290 Trier
Tel.: +49(0)651-48497
E-mail: umf@multicultural-center.de