‫‫آلمان وکار‬‬

آخرین به روز رسانی : ژوئیهٔ ۲۰۱۲

آلمان وکار

اتحادیه های حمایت از مشکلات مربوط به کار در پنج شهر

شما حق دارید . حتی اگر شناسایی هم نشده باشید پرداخت دست مزد کم ویا اگر هیچ پرداخت از طرف صاحب کار دریافت نکردید شما میتوانید علیه صاحب کار شکایات کنید


آلمان وکار

اتحادیه های حمایت از مشکلات مربوط به کار در پنج شهر

شما حق دارید . حتی اگر شناسایی هم نشده باشید پرداخت دست مزد کم ویا اگر هیچ پرداخت از طرف صاحب کار دریافت نکردید شما میتوانید علیه صاحب کار شکایات کنید

در صورت تصادف در کارویا مرخصی مریضی شما حق دارید که بیمه صحی یعنی بهداشتی ومزایایی بیماری باید دریافت کنید

مرخصی سالانه باید دریافت کنید

برای هر نوع دریافت حقوق خود گام های قانونی بردارید

مثال

اگر ۱۴ ساعت کار می کنید وتنها دستمزد ۸ ساعت را دیافت میکنید در این صورت علیه صاحب کار حق شکایت دارید وباید هم شکایت اکرد وحقوق خود را طالب شوید

اتحادیه های حمایت از کارگران ومشکلات کار در پنج شهر

MigrAr Hamburg در شهر هامبورگ گروه

Tel. 0049-40-28 58 41 38 شماره تلفن

Email: migrar.hamburg@verdi.de ایمیل آدرس

Arbeitskreis Undokumentiertes Arbeiten Berlin این گروه در شهر برلین است و برای کارگران بدون مدرک

Tel. 0049-30-88 66 56 22 شماره تلفن

Email: ak-undokumentierte-arbeit.berlin@verdi.org ایمیل آدرس

Initiative Zivilcourage München شهر مونشن

Tel. 0049-89-44 45 41 58, شماره تلفن

Email:inizivi@gmx.de ; http ://werkvertrag.antira.info/ ایمیل آدرس

Sans Papier-Beratungsstelle im FB 13 ver.di München شهر مونشن

Tel. 0049-89-599 77 11 30, شماره تلفن

Email: sans-papiers.muenchen@verdi.de ایمیل آدرس

MigrAr Rhein-Main گروه

Tel. 0049-69-25 69 25 69, شماره تلفن

Email: kontakt@migrar-ffm.de ایمیل آدرس

Bremen شهر بریمن

ADA (Antidiskriminierung in der Arbeitswelt) / Initiative „Du hast Rechte!“

Tel. 0049-421- 69 62 86 39, Mobile: 0049-170-715 44 52, شماره تلفن

Email: duhastrechte@yahoo.de ایمیل آدرس