جنس

آخرین به روز رسانی : مارس ۲۰۱۶

ناهجویی بر مبنای موجب آزار قرار گرفتن به دلیل هویت جنسی یا گرایش جنسی
هویت جنسی یا گرایش جنسی شامل این موارد میشود :
lesbian هم جنس خواهی در جنس مؤنث
Gay هم جنس خواهی در جنس مذکر
Bisexual دو جنس خواهی


جنسیت

آخرین به روز رسانی فبریه 2016

پناهجویی بر مبنای موجب آزار قرار گرفتن به دلیل هویت جنسی یا گرایش جنسی
هویت جنسی یا گرایش جنسی شامل این موارد میشود :
lesbian هم جنس خواهی در جنس مؤنث
Gay هم جنس خواهی در جنس مذکر
Bisexual دو جنس خواهی
فردی که خود را به صورت زن ، مرد ، دوجنسه یا بی جنسیت می بیند ولی دیگران او را از لحاظ ظاهری به صورت دیگری می بینند .
Transgender
در این مطلب کل این گروه به اختصار با این حروف معرفی میشوند: ( ال جی بی تی)
LGBT
کشور دانمارک شما را در صورتی به عنوان پناهجو خواهد پذیرفت که شما بتوانید به اثبات برسانید که به دلیل هویت جنسیتان یا گرایش جنسیتان در بازکشت به وطنتان مورد آزار و اذیت شدید ،شکنجه و یا تنبیه منجربه مرگ مواجه خواهید بود و مورد رفتار خصمانه که باعث خجالت زدگی و شرمندگی شماست قرار خواهید گرفت .
مهم ترین نکته اینست که شما به عنوان یک شخص ( ال جی بی تی) تجارب زندگی شخصیتان را به وضوح توضیح دهید. با چه مخاطره هایی روبرو هستید؟ به چه طریقه هایی مورد آزار و اذیت قرار گرفته اید؟ واهمه شما در بازگشت به کشورتان در چه موردی است؟
ممکن است شما قادر باشید از یک سری اطلاعات پایه برای تکمیل کیس خود استفاده کنید . سازمان مهاجرت و پناهندگی به دامنه وسیعی از اطلاعات کشور ها در این زمینه دسترسی دارد که در هنگام بررسی پرونده شما مورد استفاده قرار خواهد داد.اگر شما همراه با خود ، نماینده قانونی (وکیل) دارید ، اطلاعاتتان را به ایشان ارایه دهید تا آنها را مرتب و آماده سازی کند . در نظر داشته باشید که شما با توجه به موقعیت شخصیتان مشمول پذیرش قرار خواهید گرفت (به عنوان پناهجو) ، نه با توجه به جریان ها و مشکلات عمومی کشورتان .
این نکته مهم و ضروری است که شما در مورد هویت یا گرایش جنسیتان از همان ابتدای کیس توضیحات مشروح بدهید و تاکید بر این هست که حتما این کار را با دقت تمام انجام دهید. اگر این عمل را به بعد موکول کنید سازمان مهاجرت و پناهندگی ممکن است ادعای شما را باور نکند .این مصاحبه ها میتواند ترس آور باشد و شما مورد سوال های اضطراب انگیزی قرار بگیرید و احتمال این که قاضی شرح و داستان شما یا ادعای شما را منوط بر (ال جی بی تی) بودنتان باور نکند. به یاد داشته باشید که شما مجازید فردی را به همراه خود در طول زمان مصاحبه ، بیاورید.
چنانچه شما نمی خواهید خانواده و فرزندانتان از برخی موارد و تجربیات تلختان مطلع شوند، میتوانید برای تشریح مبحث پناهجویی شخصیتان، تقاضای انجام مصاحبه انفرادی بکنید.
در کشور دانمارک ملحق شدن به همسر، شریک جنسی مشخص شده یا فردی که به عنوان همسر با او در ارتباط هستید امکان پذیر میباشد.
در مراکز پناه جویی شما به عنوان یک فرد (ال جی بی تی) میتوانید به مسول مربوطه نیاز های خاص خود را اعلام کنید. آنها موظف به حفظ اطلاعات شما به صورت محرمانه هستند و به دیگران باز گو نخواهند کرد. گروه پناه جویی (ال جی بی تی) با صلیب سرخ و تعدادی از گروه های مربوطه در ارتباط میباشد و چنان چه شما در این مرکز با مطلب خاصی رو در رو هستید، میتوانید با آنها تماس بگیرید. همچنین این مرکز مشاوره قانونی در مورد تقاضای پناهجویی شما نیز انجام میدهد .
جهت اطلاعات بیشتر میتوانید با آدرس های زیر در تماس باشید:
http://www.lgbtasylum.dk/
E-mail: info@lgbtasylum.dk