زیر سن

Last update : March 2016

کودکان صغیر بدون سرّ پرست در دانمارک
کودکان صغیر بدون سر پرست که در خواست پناهندگی میکنند ، مقر رات بزرگ سالان در مورد آنها اجرا میشود. چون کودکان بی‌ سر پرست در معرض خطر هستند، در مکان‌های که از امکانات ویژه بر خور دار هستند نگهداری میشوند.هم چنین نماینده مخصوص برای آنها در نظر میگیرند که در زمان در خواست پناهنده شدن، کمک های لازم را به آنها عرضه میکنند.


به روز شده در تاریخ ۱/۲/۲۰۱۶
کودکان صغیر بدون سرّ پرست در دانمارک
کودکان صغیر بدون سر پرست که در خواست پناهندگی میکنند ، مقر رات بزرگ سالان در مورد آنها اجرا میشود. چون کودکان بی‌ سر پرست در معرض خطر هستند، در مکان‌های که از امکانات ویژه بر خور دار هستند نگهداری میشوند.هم چنین نماینده مخصوص برای آنها در نظر میگیرند که در زمان در خواست پناهنده شدن، کمک های لازم را به آنها عرضه میکنند.
مرحله تشخیص سنّ
برای مشخص شدن سنّ پناهجوها، پزشکانی از طرف اداره مهاجرت،از تمامی افراد آزما یش به عمل میاورند.
آزمایش چند مرحله دارد. آزما یش پزشکی‌ عمومی برای ارزیابی رشد و تکامل عضو‌های بدن. و رادیو گرافی‌ از دست‌ها و دندان ها. با انجام این آزمایش، پزشک میتواند با اختلاف دو سال سنّ انسان را تشخیص دهد.
البته این روش مورد انتقاد و بحث زیاد قرار گرفته ولی‌ در هر صورت این امتحان انجام میشود تا مقامات بتوانندسن قانونی ۱۸ سال را به طور تقریب به دست آورند.
اگر شما از نتیجه این آزمایش راضی‌ نیستید میتوانید در خواست قانونی از طریق اداره مهاجرت تسلیم کنید. برای کمک و دریافت اطلاعات لازم به فهرست و لیست تماس مراجعه کنید.
مرحله پناهندگی
به عنوان صغیر بدون سر پرست، در تمام مراحل یک نفر نماینده ویژه شما را کمک می‌کند. اگر تشخیص دهند که شما رشد و تکامل کافی‌ را دارا هستید ، مرحله قانونی پناهندگی عمومی را دنبال می‌کنید. ولی‌ اگر اداره مهاجرت تشخیص داد که شما به کمک نیاز دارید، اجأزه میدهد بدون گذراندن مراحل درخواست پناهندگی ، در دانمارک اقامت موقت داشته باشید. ( چنین حالتی‌ به ندرت اتفاق میافتد). برابر ماده قانونی 9c(3)(1)9c، اگر تشخیص صغیر بودن شما قبول شد، به شما اجازه موقت اقامت داده میشود.
صرف نظر از مثبت یا منفی‌ بودن نتیجه در خواست مهاجرت شما، اگر صغیر باشید ، و زیر ۱۸ سال، و خانواده‌ای هم ندارید که از شما نگه داری کند به کشوری که از آن فرار کرده اید شما را عودت نمیدهند. و برابر ماده قانونی9c(3)(1)2اجازه اقامت موقت به شما داده میشود. و هر سال قابل تجدید است تا به سنّ ۱۸ سالگی برسید. اداره مهاجرت موظف است فامیل و اقوام شما را در سایر کشور‌های اروپا پیدا کند
گرویدن به فامیل
در حال حاضر، صغیر به دون سر پارست میتواند به عمه‌، خاله، عمو، ، پدر بزرگ، مادر بزرگ، خواهر و یا برادر که به تور قانونی در اروپا ساکن هستند به پیوندد. لزومی ندارد که فامیل شما ثابت کند که قادر به پشتیبانی‌ یا نگاه داری شما هست. کشوری که صغیر بی‌ سر پرست در آن اقامت دارد، وظیفه دارد اقوام شما را پیدا کند.برای در خاصت پیوستن فامیل ، یک سال کامل باید در این کشور ماندگار باشید