پیش نمایش

آخرین به روز رسانی : ژانویهٔ ۲۰۱۶

درپايان سال ٢٠١٥ قوانين سخت گیرانه تری براي طول مدت اجازه أقامت پناهندگان، شرايط دریافت پناهندگي در دانمارك، و همچنان قوانين پيوستن خانواده ها صادر گرديد. در أين ميان اردوگاهاي صحرايي (چادري) براي پناهجويان إيجاد گرديد.

Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011

در روز ٤ ژانويه٢٠١٦ كشور سوئد كنترول مرزي بين سوئد و دانمارك را إعلام كرد. و همان روز دولت دانمارك إعلام كنترول مرزي موقت را بين دانمارك و آلمان إعلام نمود. بيشتر أين قوانين جديد براي دور نگهداشتن مردم از كشور دانمارك بوجود آمده.

اگر خارج از اتحاديه اروپا زندگي مي كنيد، گرفتن اجازه أقامت براي دانمارك آسان نخواهد بود. اما اجازه أقامت از طريق كار وَيَا دانشجوئي ميسر است. البته بسيار پر هزينه خواهد بود و در ضمن احتياج به مهارت كاري نيز دارد.
رَآه ديگر دريافت اجازه أقامت از طريق اقدامات بشردوستانه و به دلائل پيوستن به خانواده در شرايط بيماري سخت است.
بغير از شرايط ذكر شده در بالا، تقاضاي پناهندگي تنها رَآه گرفتن أقامت در دانمارك مي باشد.
أين بررسي اجمالي نشان دهنده شرايط سياسي فعلي مي باشد و همچنين راهنما براي شما كه خواستار پناهندگي يا مسافرت به دانمارك هستيد.

قوانين مهاجرتي بطور كلي در سراسر اروپا مشكل مي باشد و دانمارك معمولا پيروي از تحولات كشورهاي اروپا و اروپائ شمالي مي كند.

در مقايسه با بسياري ديگر از كشورهاي اروپائي تعداد مهاجران پناهندگي به كشور دانمارك نسبتأ كم است. و استاندارد زندگي مناسب و معقول است. با أين
حال تقاضاي پناهندگي مي تواند بسيار طولاني شود و سيستم پناهندگي دانمارك براي صدور اجازه مي تواند سالها متقاضيان را در شرايط بلا تكليفي و در اردوگاها نگهدارد.
البته ميتوان بدون مدارك قانوني در دانمارك زندگي كرد ولي آسان نخواهد بود. سيستم كنترول جامعه دانمارك در سطح بالا و پيشرفته ايست و در ضمن جهت دسترسي واستفاده از موسسات اجتماعي مانند كتابخانه. بيمارستان و مدرسه وغيره احتياج به شماره و مدارك شناسايي است.

اگر شما مورد پناهندگي داريد انتظار رسيدگي عادلانه به پرونده خود را نداشتي باشيد.

سيستم پناهندگي و بازداشت در دانمارك يكي از بوروكراسي هاي بزرگ و از أولويت سياسي بالائي برخوردار است.
بعنوان يك متقاضي پناهندگي شما متوجه خواهيد شد كه تصميمات أخذ شده توسط اداره مهاجرت و مقامات منصفانه و درست نخواهد بود. پس بهتر است از بدو شروع اقدام به پناهندگي به أين امر واقف باشيد.

تبعيد يادیپورت به سورية و يونان صورت نخواهد گرفت.

در حال حاضر هيچ ديپورتي به يونان و سورية نخواهد بود. تبعيد به سورية به علت جنگ داخلي از مارس ٢٠١٢ متوقف شده است.
هم زمان با تحرير أين مقاله أكثريت پناهندگان سوريه اي به دانمارك پذيرفته شده اند. درصورتيكه انها قبلا تقاضاي پناهندگي به ساير كشورهاي اتحاديه اروپا نكرده باشند.

اميد براي پناهندگي براي transpeople

سالهاي سال است كه مقامات دانمارك پناهندگي به مردم transpeople كه بخاطر نوع جنسيت مورد بأزخواست بودند را صادر نكرده بود. در نوامبر ٢٠١٢ دادگاه دانمارك احتمال صدور پناهندگي را به كساني كه به دليل هويت جنسي وَيَا تمايلات جنسي مورد بازجويي قرارگرفتند را در نظر گرفت.