جنس

جنسیت :

اگر شما زن هستید و مورد آزار و اذیت قرار گرفته اید ، هم جنس خواه ، دوجنسی یا تغییر جنسیت داده هستید ، می تواند دلیلی باشد تا محافظت دریافت کنید . اگر به منظور قاچاق جنسی از شما سوء استفاده شده ویا مورد خشونت جنسی قرار گرفته اید باز هم دریافت محافظت شامل شما می گردد . در اینجا می توانید اطلاعات مفیدی و راه هایی برای تماس و دریافت کمک بیابید