تماس در دانمارک

آخرین به روز رسانی : فوریهٔ ۲۰۱۶

این لیست شامل اطلاعات گروه هایی است که با امور مهاجرت و پناهندگی سر و کار داشته و در شهر کپنهاک پایتخت کشور دانمارک فعالیت دارند.


Last update: 8th of January 2016

محل های تماس در دانمارک:

این اطلاعت در تاریخ 8 ژانویه 2016 به روز شده

این لیست شامل اطلاعات گروه هایی است که با امور مهاجرت و پناهندگی سر و کار داشته و در شهر کپنهاک پایتخت کشور دانمارک فعالیت دارند.

The Trompline House

Thoreavej 7, Ground Floor

D-K-2400 Copenhagen NV

Denmark

Tel: +(45) 32 20 02 25

Email: info@trampolinehouse.dk

Web: www.Trampolinehouse.dk

این سازمانی است که مرکز فرهنگی و محل گرد همایی کسانی است تقاضای پناهندگی ، مهاجرت داشته و یا شهروند دانمارک هستند.

هر چهار شنبه از ساعت 5 تا 7 بعداز ظهر مشاوره رایگان حقوقی و قضایی و همچنین مشاوره پزشی و کلاس های اموزش زبان به عموم ارایه میکند

Asylert ( Right to Asylum)

Email: info@asylert.dk

Web: www.asylert.d

این سازمان تشکیل شده از گروهی داوطلب امور حقوقی و قانونی ‏که پیگیرامور کسانی است که تقاضای پناهندگی انها مردود شده.

The Committee for Refugees Underground/Refugees Welcome

این سازمان هرسه شنبه از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر مشاوره رایگان در Trompline House,Thoravej 7, ground floor DK-2400 Copenhagen NV

در اختیار عموم میگزارد

TTel: +(45) 50 55 80 11

Email: kontakt@flygtningeunderjorden.dk

RUSK

www.rusklaw.org

Baggesengade6,kld.th

2200 Kebenhaven N

Email: kontakt@rusklaw.org

دانشجویان دانشکده حقوق مشاوره حقوقی و راهنمایی های در مورد امور خانواده، اقامت تحت مجوز بشر دوستانه ،گرفتن اجازه کارو پیوستن و گرد هم ایی های فامیلی ارایه میکنند.

LGBT Denmark

Mail: postboks1023, 1007 Kopenhaven K

For visit: Nygade 7,2.,1164 KobenhavenK

Email: lgbt@lgbt.dk

Tel: 33 13 19 48 (سه شنبه ها 2 تا 5 بعد از ظهر ) مشاوره های رایگان

Lgbtasylum.dk

http://www.lebtasylum.dk

Tel: 45 71 52 33 97

Email: lgbtasylumdk@gmail.com

مشاوره های رایگان برای گروهای سیاسی

Danish Refugee Concil

Borgergade 10

DK-1300 Kobenhaven K

Tel: 33 73 50 00

Fax: 33 91 45 07

Email: drc@drc.dk

Web: http;//flygtning.dk

سازمان غیر دولتی بشر دوستانه که به متقاضیان پناهنگی مشاوره رایگان میدهد

Venligboerne

مشاوره رایگان توسط دانشجویان دانشکده حقوق

مراکز ومحل هایی برای راهنمایی های پزشکی

یک مرکز پزشکی در شهر کپنهاک هست که توسط صلیب سرخ و کمیساریای پناهندگی دانمارک اداره و به امورپزشکی ودندان پزشکی پناهندگان رسیدگی میکند

برای دسترسی به این خدمات باید به صلیب سرخ

www.rodekors.dk/sundhedsklinik

و یا به سازمان پناهندگان

Trampoline House

Thoravej7,Ground floor

DK-2400 Copenhagen NV

تماس بگیرید. چهار شنبه ها از ساعت 4 تا6 بعد از ظهر

Facebook Pages:

ادرس های فیس بوک مربوط به اشخاصی است که داوطلبانه به پناهندگان یاری رسانی میکنند و ارتباطی با مقامات مسیول و اداری ندارد

Venligboerne

https://www.facebook.com/groups/1496153803995409/?fref=ts

گروه های مختلفی در نقاط مختلف دانمارک به نام venligboerne

هستند که کارشان کمک کردن پناهندگان است. برای اسفاده از خدمات رایگان ای گروه ها باید اول به عضویت گروه در ایید و سپس از خدمات انها استفاده کنید.اسامی و ادرس تعدادی از این گروه ها به شرح زیر است:

Venligboerne Danmark:

https://www.facebook.com/groups/1675196469378570/?fref=ts

این گروه میتوانند محل اقامت موقت برای شما پیدا کند:

https://www.facebook.com/groups/768465703279430/?ref=br_rs

این گروه برای گرفتن CV و یاکمک به پیدا کردن اموزش حین کارمیتواند به شما کمک کند:

https://www.facebook.com/groups/667150920051368/?ref=br_rs

راهنمایی مجانی توسط دانشجویان حقوق

Venligboerne København JuraRådgivningen

https://www.facebook.com/Venligboerne-K%C3%B8benhavn-JuraR%C3%A5dgivningen-862673643824575/?fref=ts

Venligboerne København [&] omegn:

https://www.facebook.com/groups/279450232179137/?fref=ts

Venligboerne Læsø

https://www.facebook.com/groups/1539932856290248/?fref=ts

Venligboerne - Sønderjylland:

https://www.facebook.com/groups/845119548880816/?fref=ts

Venligboerne - Roskilde:

]https://www.facebook.com/groups/988162351211347/?fref=ts

Fredericia venligboerne:

]https://www.facebook.com/groups/1554614211456294/?fref=ts

Venligboerne - Aarhus og omegn:

]https://www.facebook.com/groups/406040086239322/?fref=ts

Venligboerne i Dragør:

]https://www.facebook.com/groups/858775297531702/?fref=ts

Venligboerne i Silkeborg:

]https://www.facebook.com/groups/1579750048938586/?fref=ts

Venligboerne - Randers:

https://www.facebook.com/groups/797840793586875/?fref=ts

Venligboerne – Skanderborg:

https://www.facebook.com/groups/614537658678353/?fref=ts

Venligboerne - Aalborg og omegn:

]https://www.facebook.com/groups/461095824043856/?fref=ts

Venligboerne - Aalestrup og omegn:

]https://www.facebook.com/groups/1000073450011594/?fref=ts

Venligboerne i Jammerbugt:

]https://www.facebook.com/groups/1557294771191376/?fref=ts

Venligboerne Odense Og Fyn:

]https://www.facebook.com/groups/465218586988321/?fref=ts

Venligboerne Avnstrup:

]https://www.facebook.com/groups/1747094558850114/?fref=ts

Venligboerne - Skive og omegn:

]https://www.facebook.com/groups/VenligboerneSkive/?fref=ts

Venligboerne -Thisted Og Omengn:

]https://www.facebook.com/groups/1544761965748540/?fref=ts

Venligboerne - Flygtningehjælp Ballerup:

]https://www.facebook.com/groups/467155196772365/?fref=ts

Venligboerne Odense:

]https://www.facebook.com/groups/1634151323488211/?fref=ts

Venligboerne Herning:

]https://www.facebook.com/groups/683182988479936/?fref=ts

Venligboerne - Aabenraa kommune:

https://www.facebook.com/groups/707174566060710/?fref=ts

Venligboerne i Viborg:

https://www.facebook.com/groups/637412996394194/?fref=ts

Venligboerne Langeland:

]https://www.facebook.com/groups/965019113529716/?fref=ts

Venligboerne Vordingborg og omegn:

]https://www.facebook.com/groups/1128344110524660/?fref=ts

Venligboerne Rudersdal:

]https://www.facebook.com/groups/831169950291161/?fref=ts

Venligboerne - Orø.

]https://www.facebook.com/groups/981970591815284/?fref=ts

Venligboerne Slagelse og omegn:

]https://www.facebook.com/groups/1598770117038187/?fref=ts

Venligboerne Hobro Og Mariagerfjord:

]https://www.facebook.com/groups/1585790298356103/?fref=ts

Venligboerne Gentofte og omegn:

]https://www.facebook.com/groups/574803212659588/?fref=ts

Venligboerne i Frederikssund [&] omegn:

]https://www.facebook.com/groups/848978498515758/?fref=ts

Venligboerne Hørsholm:

]https://www.facebook.com/groups/1462839694030755/?ref=ts[&]fref=ts

Venligboerne - Kalundborg og omegn:

]https://www.facebook.com/groups/1660702650829850/?fref=ts

Venligboerne Ribe:

]https://www.facebook.com/groups/801269466615383/?fref=ts

Venligboerne Helsingør:

https://www.facebook.com/groups/366519670223786/?fref=ts

Venligboerne - Stevns afdeling:

https://www.facebook.com/groups/1111941568820194/?fref=ts

Venligboerne Sorø:

]https://www.facebook.com/groups/860823943984429/?fref=ts

Venligboerne Lyngby-Taarbæk:

https://www.facebook.com/groups/1441712792806774/?fref=ts

Venligboerne Fejø:

]https://www.facebook.com/groups/1117068694974963/?fref=ts

Venligboerne på Lolland-Falster:

]https://www.facebook.com/groups/1466008403711605/?fref=ts

Venligboerne Kokkedal:

]https://www.facebook.com/groups/115447522127887/?fref=ts

Venligboerne Nordfyn:

]https://www.facebook.com/groups/450524651775820/?fref=ts

Venligboerne - Hirtshals:

]https://www.facebook.com/groups/1466008403711605/?fref=ts

Venligboerne - Assens Kommune:

]https://www.facebook.com/groups/1467734383525462/?fref=ts

Venligboerne, Vamdrup:

https://www.facebook.com/groups/1688762971347421/?fref=ts

Venligboerne Vejle:

]https://www.facebook.com/groups/879932375387805/?fref=ts

Venligboerne i Favrskov - Flygtningehjælp:

]https://www.facebook.com/groups/916396818430835/?fref=ts

Venligboerne Kolding:

]https://www.facebook.com/groups/492622984222696/?fref=ts

Venligboerne Allerød og omegn:

]https://www.facebook.com/groups/891392627600659/?fref=ts

Venligboerne, Sønderborg:

]https://www.facebook.com/groups/127931707542967/?fref=ts

Venligboerne Frederikshavn:

]https://www.facebook.com/groups/1652301635002672/?fref=ts

Venligboerne Odsherred:

]https://www.facebook.com/groups/1603498436567633/?fref=ts

Venligboerne Horsens:

]https://www.facebook.com/groups/593294377440016/?fref=ts

Venligboerne - Køge og omegn:

]https://www.facebook.com/groups/835761176515945/?fref=ts

Venligboerne Holbæk:

]https://www.facebook.com/groups/100183097001098/?fref=ts

Venligboerne Varde og Tistrup:

https://www.facebook.com/groups/1472024493114480/?fref=ts

Venligboerne Langå:

]https://www.facebook.com/groups/948568005205543/?fref=ts

Venligboerne Hvidovre:

]https://www.facebook.com/groups/835762873159801/?fref=ts

Venligboerne Fredensborg:

]https://www.facebook.com/groups/837150439709498/?fref=ts

Venligboerne - Holstebro:

]https://www.facebook.com/groups/654017634699105/?fref=ts

Venligboerne Ry:

]https://www.facebook.com/groups/1605443829720924/?fref=ts

Venligboerne Tønder:

]https://www.facebook.com/groups/400940336761880/?fref=ts

Venligboerne - Ringsted:

]https://www.facebook.com/groups/923643867709516/?fref=ts

Venligboerne Haderslev:

]https://www.facebook.com/groups/998860276820285/?fref=ts

Venligboerne - Lejre:

]https://www.facebook.com/groups/747743712002140/?fref=ts

Venligboerne - Gribskov:

]https://www.facebook.com/groups/705179619587319/?fref=ts

Venligboerne Sydfyn:

]https://www.facebook.com/groups/1472955929690092/?fref=ts

Venligboerne i Løgstrup:

]https://www.facebook.com/groups/502261139937915/?fref=ts

Venligboerne Svendborg og omegn:

]https://www.facebook.com/groups/366568496874978/?fref=ts

Venligboerne Faaborg:

]https://www.facebook.com/groups/893030814117684/?fref=ts

Venligboerne Amager:

https://www.facebook.com/groups/147921328874146/?fref=ts

Venligboerne - Djursland og omegn:

]https://www.facebook.com/groups/851694144886587/?fref=ts

Venligboerne Gladsaxe kommune:

]https://www.facebook.com/groups/Venligboerne/?fref=ts

Venligboerne - Beder og Malling:

]https://www.facebook.com/groups/660977644045562/?fref=ts

Venligboerne i Fælleshuset Brønderslev:

]https://www.facebook.com/groups/971197126235006/?fref=ts

Venligboerne Ruds Vedby:

]https://www.facebook.com/groups/467569066749984/?fref=ts

Venligboerne - Esbjerg og omegn:

]https://www.facebook.com/groups/1186823871343481/?fref=ts

Venligboerne Furesø Kommune:

]https://www.facebook.com/groups/1647164678894132/?fref=ts

Venligboerne Struer og omegn:

https://www.facebook.com/groups/500842476738527/?fref=ts

Venligboerne Ebeltoft:

]https://www.facebook.com/groups/891284044254470/?fref=ts

Venligboerne Hornslet:

]https://www.facebook.com/groups/144439719231259/?fref=ts

Venligboerne Nyborg og Omegn:

]https://www.facebook.com/groups/437049926502104/?fref=ts

Venligboerne MidtFyn:

]https://www.facebook.com/groups/875287189232634/?fref=ts