افراد زیر سن در قبرس

Last update : January 2016

در قبرس، افراد زیر سن قانونی که بدون همراه سفر می کنند، به طور سیستماتیک شناسایی نمی شوند. از سال 2014 آزمایشات پزشکی تعیین سن انجام می شود که تا به حال روی تعداد اندکی از کودکان صورت گرفته. این آزمایشات شامل تست اشعه ایکس و معاینات دندان و بدن است.


در قبرس، افراد زیر سن قانونی که بدون همراه سفر می کنند، به طور سیستماتیک شناسایی نمی شوند. از سال 2014 آزمایشات پزشکی تعیین سن انجام می شود که تا به حال روی تعداد اندکی از کودکان صورت گرفته. این آزمایشات شامل تست اشعه ایکس و معاینات دندان و بدن است. در اکثر موارد، نتیجه آزمایشات حاکی از این بوده که فرد بیشتر از هیجده سال سن داشته و زیر سن محسوب نمیشود.

اگر زیر سن قانونی باشید، مسئولیت حقوقی پرونده پناهجویی شما به عهده سرویس رفاه اجتماعی است. همچنین کارمندان این بخش باید اطلاعات مربوط به روند پناهجویی را در اختیار شما گذاشته و پرونده شما را پیگیری نمایند. با این حال، در چندین مورد افراد گزارش داده اند که پیش از مصاحبه پناهندگی، آنها را برای انجام این مصاحبه آماده نکرده اند. قیمومیت افراد زیر سن بدون همراه نیزبا سرویس رفاه اجتماعی است، به این معنی که باید آنها را اسکان داده، آنها را به مدرسه فرستاده و از خدمات بهداشتی-درمانی برخوردار کند. سه اقامتگاه افراد زیر سن قانونی توسط دولت اداره شده و یک اقامتگاه در دست سازمان “امید برای کودکان” است که از امکان اسکان دهی به 24 فرد مذکر زیر سن قانونی برخوردار است. ممکن است در مواردی هیچ کدام از این اقامتگاه ها جای خالی نداشته باشد که در این صورت فرد در اماکن دیگری در کنار کودکان قبرسی اسکان می یابد یا یک خانواده سرپرستی او را به عهده می گیرند.