بازداشت در قبرس

آخرین به روز رسانی : ژانویهٔ ۲۰۱۷

بازداشت پناهجویان در جمهوری قبرس، مشکل بسیار بزرگی است. مشکل اصلی آنجاست که قوانین مربوط به مهاجرت و اتباع بیگانه با قوانین پناهندگی در تضاد است. مطابق با قوانین پناهندگی بازداشت فرد صرفا برای احراز هویت قابلیت اجرایی دارد و در صورتی که دادگاه بعد از دوبار رد درخواست پناهندگی چنین دستوری را صادر کرده باشد. در اکثر موارد قوانین مربوط به مهاجرت و اتباع بیگانه اجرا می شود که مطابق با آن بازداشت اتباع بیگانه، در هر زمان که برهم زننده نظم شناخته


last update: December 2016

بازداشت پناهجویان در جمهوری قبرس، مشکل بسیار بزرگی است. مشکل اصلی آنجاست که قوانین مربوط به مهاجرت و اتباع بیگانه با قوانین پناهندگی در تضاد است. مطابق با قوانین پناهندگی بازداشت فرد صرفا برای احراز هویت قابلیت اجرایی دارد و در صورتی که دادگاه بعد از دوبار رد درخواست پناهندگی چنین دستوری را صادر کرده باشد. در اکثر موارد قوانین مربوط به مهاجرت و اتباع بیگانه اجرا می شود که مطابق با آن بازداشت اتباع بیگانه، در هر زمان که برهم زننده نظم شناخته شوند، مجاز است. بنابراین ممکن است شما به هنگام ورود به این کشور و پیش از تسلیم درخواست پناهندگی بازداشت شوید. در چنین وضعیتی، از این حق برخوردارید که درخواست پناهندگی خود را شفاها به پلیس اطلاع دهید. همچنین ممکن است بعد از دریافت دومین جواب منفی، حتی در صورت درخواست تجدیدنظر در دادگاه عالی، خطر زندانی شدن تهدیدتان کند،. افرادی که تحت قانون دابلین 3 از دیگر کشورهای اروپایی به قبرس عودت داده می شوند (دیپورت می شوند)، با خطذ بازداشت به محض ورود به این کشور مواجه هستند.

شرایط در مراکز بازداشت یکسان نبوده و بسته به نوع بازداشتگاه (مرکز بازداشت مهاجرین بدون اوراق هویت در منوگیا یا اداره پلیس) و همینطور افسر پلیس مربوطه متفاوت است. اگرچه مطابق رای دادگاه عالی بازداشت افراد غیرقانونی بوده و این دادگاه حکم به آزادی آنها داده است، در غالب موارد افراد آزاد نشده و در زندان مانده اند. در تئوری، بیشترین زمان مجاز برای زندانی کرده افراد 18 ماه است، اما گزارش ها حاکی از آن است که بعضی پناهجویان تا بیشتر از 22 ماه در زندان مانده اند. افراد بازداشتی در مرکز بازداشت منوگیا، از برخوردهای تند و خشونت روانی و بدنی اعمال شده توسط پلیس گزارش داده اند. از سال 2015، چندین مورد اعتصاب غذا در این بازداشتگاه اتفاق افتاده است.