قانون دابلین 3 در قبرس

آخرین به روز رسانی : ژانویهٔ ۲۰۱۶

اگر مثل اکثر افراد از بخش شمالی این کشور وارد جمهوری قبرس شوید، در واقع به اولین کشور عضور اتحادیه اروپا قدم گذاشته‌اید. مطابق قانون دابلین 3، دیگر کشورهای عضو اتحادیه افراد را به طور منظم به جمهوری قبرس بازپس میفرستند (دیپورت می کنند)، گرچه امکان تقاضا برای تجدید نظر


Last update: December 2016

قانون دابلین 3 در قبرس

اگر مثل اکثر افراد از بخش شمالی این کشور وارد جمهوری قبرس شوید، در واقع به اولین کشور عضور اتحادیه اروپا قدم گذاشته‌اید. مطابق قانون دابلین 3، دیگر کشورهای عضو اتحادیه افراد را به طور منظم به جمهوری قبرس بازپس میفرستند (دیپورت می کنند)، گرچه امکان تقاضا برای تجدید نظر بیشتر از موارد دیپورت است. تقریبا تمامی افراد بازگشت داده شده، به دلیل بسته شدن پرونده یا گذشتن مهلت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر، از زمان رسیدن به این کشور تحت بازداشت به سر می‌برند. بازگشایی پرونده های مختومه بسیار مشکل بوده و در بعضی موارد افراد عودت داده شده چندین سال در بازداشت می‌مانند.