افراد زیر سن قانونی بدون همراه در بلغارستان

آخرین به روز رسانی : مارس ۲۰۱۳

افراد زیر سن قانونی بدون همراه در بلغارستان

آخرین به روز رسانی ماه فوریه سال ٢٠١٣

اگر شما زیر سن و بدون همراه هستید در عین زمان پدر و مادر شما در یکی از دیگر کشور های عضو اتحادیه زندگی میکند در این صورت کشوریکه پدر و مادر شما در آن زندگی میکنند مسول درخواست پناهندگی شما میباشد

بازداشت به صراحت برای افراد آسیب پذیر مانند کودکان و افراد زیر سن قانونی بدون

همراه، زنان باردار و افراد دارای معلولیت جسمی و روانی ممنوع میباشد


افراد زیر سن قانونی بدون همراه در بلغارستان

آخرین به روز رسانی ماه فوریه سال ٢٠١٣

اگر شما زیر سن و بدون همراه هستید در عین زمان پدر و مادر شما در یکی از دیگر کشور های عضو اتحادیه زندگی میکند در این صورت کشوریکه پدر و مادر شما در آن زندگی میکنند مسول درخواست پناهندگی شما میباشد

بازداشت به صراحت برای افراد آسیب پذیر مانند کودکان و افراد زیر سن قانونی بدون

همراه، زنان باردار و افراد دارای معلولیت جسمی و روانی ممنوع میباشد

نظر به قانون برای پناهندگان آسیب پذیر که می خواهند تقاضای پناهندگی کنند حق اولیت داده میشود

روش شتاب ویا سریع برای افراد زیر سن قانونی بدون همراه اعمال نمی شود, درخواست افراد زیر سن قانونی بدون همراه باید در یک روش منظم مورد بررسی قرار گیرد

با توجه به قانون، افراد زیر سن قانونی بدون همراه ن با خویشاوندان، خانواده های میزبان و یا دیگر نهادهای تخصصی جایگزین شوند, با این حال در واقع این ماده تطبیق نمی شود

برای معلومات بیشتر “مقررات پناهندگی” در بلغارستان، که به زبان های, انگلیسی، روسی، عربی، فارسی، سومالی و فرانسی موجود میباشد„ به صفحه پایین سربزنید

http://www.dublin-project.eu/dublin/Bulgaria