تماس

آخرین به روز رسانی : مهٔ ۲۰۱۷

اطلاعات و تماس های ممکن برای مشاوره حقوقی

کمک های حقوقی رایگان و مشاوره


تماس

اطلاعات و تماس های ممکن برای مشاوره حقوقی

- درمانگاه حقوقی برای پناهندگان و مهاجران

کمک های حقوقی رایگان و مشاوره

آدرس.

1582 Sofia, 130 Prof. Tsvetan Lazarov blvd., office No.9

شماره تلفن

+359 888 401 489

ایمیل آدرس

daskalova.diana@gmail.com

صفحه اینترنتی

http://www.centerforlegalaid.com/

قرار ملاقت باید از قبل تعین شده باشد از طریق تلفن هم ممکن است.

2- کمیته هلسنکی بلغاریا

برنامه حفاظت حقوقی از پناهندگان و مهاجران

مشاوره حقوقی رایگان

آدرس.

1000 Sofia, 1 Uzundjovska Street

شماره تلفن و فکس

+359 2 988 0057, +359 2 981 3318

ایمیل آدرس

refunit@bghelsinki.org

صفحه اینترنتی

http://www.bghelsinki.org/en/

ما هیچ تجربه با سازمان های زیر نداریم ! اگر برخورد این سازمان با شما خوب بود لطف کنید برای ما هم از تجربه تان معلومات بدهید

(contact(at)w2eu.info)

صلیب سرخ بلغارستان: خدمات برایپناهندگان مهاجران -3

آدرس

James Baucher blvd. 76, Sofia

شماره تلفن و فکس

Tel.: 00359 2 81 64 814; fax: 00359 2 81 64 730

ایمیل آدرس

lotus@redcross.bg

4-کاریتاس خدمات برای مهاجران

آدرس

9, Oborishte Street, Sofia

شماره تلفن

00359 (2) 94 41 858

00359 (2) 944 18 73

فکس

00359 (2) 94 61 133

ایمیل آدرس

communications@caritas-bg.org

Fahamu برای پناهندگان خدمات حقوقی ارایه میدهد. و شما را برای دیگر ارگان های که مشاوره حقوقی و خدمات ارایه میکنند معرفی میکند

صفحه اینترنتی

http://www.refugeelegalaidinformation.org/node/580