افراد زیر سن قانونی

اشخاص زیر سن قانونی :

اگر شما سنی کمتر از هجده سال داشته باشید ، حقوقی مشخص خواهید داشت . اشخاص زیر سن قانونی اگر به همراه والدینشان نباشند ، در طول سفر یا اقامت ، طبق قانون مراقبت خاص و ویژه شاملشان می گردد . شما در اینجا با حقوق افراد زیر سن قانونی آشنا خواهید شد .