اخراج

اخراجها را متوقف کنید … هر فردی حق ماندن را دارد .

زندانی شدن :
اگر شما توسط پلیس دستگیر شده باشید ، زندانی خواهید شد و برای اخراج شما اقدام می گردد و آزادی شما محدود می شود ، گرچه هنوز حق و حقوقهایی شاملتان می گردد . شما در رابطه با زندانی شدن در کشورهای متفاوت ، اطلاعاتی را کسب خواهید . کرد . این اطلاعات به دوستان و اقوام افرادی که دستگیر شده اند می تواند کمک کند تا از بیرون از زندان ، از آنها پشتیبانی بکنند .