اخراج از کشور

جلوگیری از عبور از مرز :
اقدام پلیس در جلوگیری از شما برای عبور از مرز ، کاری غیر قانونی می باشد . چنانچه شما برای پناهجویی تقاضا کنید ، طبق قوانین بین المللی مراجع ملزم به رسیدگی و بررسی خواسته شما می باشند . گرچه پلیس مرزی بیشتر کشورها ، اقدام به عقب راندن مهاجران می کند و از عبور آنها پیش گیری می نماید ، بدون اینکه به تقاضای پناهجویی آنها توجه کند . در برخی از مناطق توافق های دو جانبه منعقد شده ، که حتی به این اقدام پلیس ، جلوه ای قانونی می بخشد . پلیس اغلب مهاجران را مورد ضرب و شتم قرار می دهد ، پولهای آنها را می گیرد ، تلفن آنها را می شکند و آنها را به جایی دور از مرزهای اروپا می فرستد