اسپانیا

Last update : February 2019

مسیر مهاجرتی غرب مدیترانه امسال از همیشه شلوغ تر است. کنترلهای مرزی شدید و موافقتنامه های اخراج بین دولت اسپانیا و کشورهای جنوب صحرا یا مراکش برای بازگرداندن شهروندان کشور ثالث وجود دارد. با این همه، تعداد افرادی که موفق می شوند به خاک اسپانیا وارد شوند هر سال افزایش می یابد.

مسیر مهاجرتی غرب مدیترانه امسال از همیشه شلوغ تر است. کنترلهای مرزی شدید و موافقتنامه های اخراج بین دولت اسپانیا و کشورهای جنوب صحرا یا مراکش برای بازگرداندن شهروندان کشور ثالث وجود دارد. با این همه، تعداد افرادی که موفق می شوند به خاک اسپانیا وارد شوند هر سال افزایش می یابد.

احتمالات زیادی برای به دست آوردن مجوز اقامت در اسپانیا وجود دارد. پاسخ پناهندگی شما هر چه که باشد، مایلیم به اظلاع شما برسانیم که راه هایی برای قانونی شدن وجود دارد که در سایر کشورهای اروپایی موجود نیشت، مانند آنچه آرایگو سوسیال نامیده می شود. گذشته از اینها، مایلیم شما را در یافتن راه و مکان خود و حفظ حقوق خود برای ماندن در جایی که هستید، حمایت کنیم. در طی سالهای اخیر پیشرفتهایی در نظام پناهندگی اسپانیا حاصل شده است و این می تواند راه خوبی برای قانونی کردن وضعیت شما باشد، در صورتی که مایل به ماندن در اسپانیا باشید.

بسته به این که به سبته، ملیلیه یا شبه جزیره برسید، وضعیت شما متفاوت خواهد بود و به همین سبب می خواهیم تمام احتمالات را خلاصه کرده و به شما راه حلهایی برای رویارویی با دشواری های احتمالی ارائه کنیم.

Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011