تماس با ما در هلند

Last update : June 2016

. تماس با ما در هلند
شهر آمستردام
برای مشاوره، با وکلا تماس بگیرید
شورای مشورتی هلند برای پناهندگان
آدرس
Surinameplein 122
Postbus 2894, 1000 CW Amsterdam
T +31 (020) 346 7266
F +31 (020) 617 81 55
ema asielprocedure @vluchtelingenwerk.nl آدرس الکترونیکی
www.vluchtelingenwerk.nl صفحه راهنمایی ..


تماس با ما در هلند
شهر آمستردام
برای مشاوره، با وکلا تماس بگیرید
شورای مشورتی هلند برای پناهندگان
آدرس
Surinameplein 122
Postbus 2894, 1000 CW Amsterdam
T +31 (020) 346 7266
F +31 (020) 617 81 55
ema asielprocedure @vluchtelingenwerk.nl آدرس الکترونیکی
www.vluchtelingenwerk.nl صفحه راهنمایی

The Wereldhuis (worldhouse)
این مکان محل ملاقات برای سازمان های مهاجرین است
بسیاری از افرادیکه با این مکان مراجعه میکنند افراد بدون مدرک هستند
همچنان دسترسی به خدمات پزشکی در صورت نیاز وجود دارد
Wereldhuis - Worldhouse
Nieuwe Herengracht 20
(near Waterloo-plein)نزدیک به
1018 DP آمستردام
+31.6.22821472
www.wereldhuis.orgصفحه معلومات