تماس در بلژیک

Last update : August 2015

در اینجا می‌توانید به تمامی اطلاعات مربوط به حقوق اتباع خارجی در بلژیک دسترسی داشته باشید (به زبان فرانسه): http://www.adde.be/ressources/fiches-pratiques


Last update: August 2015

اطلاعاتی در مورد حقوق مهاجران در بلژیک

در اینجا می‌توانید به تمامی اطلاعات مربوط به حقوق اتباع خارجی در بلژیک دسترسی داشته باشید (به زبان فرانسه): http://www.adde.be/ressources/fiches-pratiques

کمیته‌ی کمک به پناهجویان بلژیک

نشانی: Rue Defacqzstraat 1 b 10 1000 Bruxelles

شماره‌ی تماس: [0032-(0)2/537.82.20]+32%202%20537%2082%2020

شماره‌ی فاکس: [0032-(0)2/537.89.82]+32%202%20537%2089%2082

آدرس سایت: www.cbar-bchv.be

کمک‌های اجتماعی و حقوقی به زبان فرانسه: http://www.sireas.be/http://www.cire.be/http://www.mineursenexil.be/

کمک‌های اجتماعی و حقوقی به زبان هلندی:http://www.vluchtelingenwerk.be/

وبلاگی برای رساندن صدای کسانی که هرساله در بازداشتگاه‌های بلژیک زندانی شده، مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند و دیپورت می‌شوند (انگلیسی، فرانسه و هلندی): http://www.gettingthevoiceout.org/

ما می‌خواهیم صدای آنها شنیده شود: Liègehttp://www.cracpe.domainepublic.net/