درمان

خدمات پزشکی :
در بسیاری از کشورها افراد بیمار که مدارک هویتی ندارند ، در مراجعه به مراکز درمانی ، ممکن است با مشکل مواجه شوند . چون پیدا کردن پزشکی که حاضر باشد شخصی را که بیمه سلامتی ندارد ، معاینه کند ، مشکل است . شما در اینجا با حقوق خود آشنا خواهید شد و آدرس و راه های تماس برای مراجعه به پزشکانی که جهت مدارک هویتی ، چندان سخت گیری نمی کنند ، خواهید یافت .