مسکن

مسکن و سرپناه :
در بسیاری از کشورها تامین مسکن و سرپناه برای متقاضیان پناهجویی ، مشکل بزرگی است . شما در اینجا اطلاعاتی درباره سیستم های مختلف اقامتی ، مکانهای اسکان رسمی مانند کمپ ها و دیگر گزینه های اقامتی ، مشاهده خواهید کرد . در برخی از کشورها ، خبرهایی درباره پناه گاههای غیر رسمی ، مانند مکانهایی با ظرفیت کم که تعداد زیادی از متقاضیان پناهجویی در آنجا اقامت داده شده اند ، خواهید دید