تماس با ما در لهستان

Last update : August 2012

تماس با ما در لهستان
اجتماعی افراد بدون مرز RAS Kolektyw Antygraniczny /
آدرس الکترونیکی network@noborder.org.pl
این اجتماع در موضوعات زد دولت .زد استبدادی .زد مرز با پناهجویان کمک میکند


تماس با ما در لهستان
اجتماعی افراد بدون مرز RAS Kolektyw Antygraniczny /
آدرس الکترونیکی network@noborder.org.pl
این اجتماع در موضوعات زد دولت .زد استبدادی .زد مرز با پناهجویان کمک میکند

بنیاد هلسینکی برای حقوق بشر Helsinki Foundation for Human Rights
آدرس
خیابان zgoda 11
.00 .018
شهر ورشو
شماره تماس (48) 22 828 10 08,
(48) 22 828 69 96,
(48) 22 556 44 40
شماره فکس
(48 22) 556 44 50
آدرس الکترونیکی hfhr@hfhrpol.waw.pl;http://www.hfhr.plو همچنان
کمک های حقوقی برای پناهندگان و مهاجران

مرکز فرهنگی ورشو
آدرس
خیابان nowy swiat 23 / 25
+48 (0) 22 425 8747شماره تماس
48 (0) 22 435 5347شماره فکس
inna@przestrzen.art.plآدرس الکترونیکی
www.przestrzen.art.plصفحه معلومات
کمک و اطلاعات برای اتباع خارجه

مرکز خوش آمدید
خیابان 3 Górskiego
033 00 17 lok
شهر ورشو
شماره تماس +48 (22) 403 78 72
آدرس الکترونی biuro@centrumpowitania.org.pl
نقطه مشورتی برای اتباع خارجه

انجمن بخش مداخله حقوقی برای اتباع خارجی
روزهای دوشنبه و جمعه از ساعت ۱۰ الی ساعت ۴
آدرس
3-go Maja Al. 12 loc. 510; 00-391ورشو
شماره تماس و فکس +48 22) 621 51 65
آدرس الکترونیکی interwencja@interwencjaprawna.pl
صفحه معلومات www.interwencjaprawna.pl
تنها برای مهاجران قانونی

مرکز برای مهاجرین و عودت کننده گان
آدرس
خیابانSzpitalna Str. 5 lokal 18; 00-031
ورشو
شماره تماس (48 22) 828 88 82
صفحه معلوماتwww.pah.org.pl
تنها برای افرادی که دارای اقامت قانونی هستند

خوابگاه اما
آدرس
خیابان Wilcza Str. 25 loc. 4; 00-544
شماره تماس و فکس +48 22 6297695
آدرس الکترونیکیemmahostel@gmail.com
صفحه معلوماتwww.emmahostel.pl