تماس با ما در ناروی

آخرین به روز رسانی : ژانویهٔ ۲۰۲۰

تماس با ما در ناروی
سازمان ناروی برای پناهجویان
آدرس
Pb. 8893 Youngstorget
0028 osloناروی شهر اسلو
Tel: 0047 22 36 56 60, شماره تماس
Fax: 0047 22 36 56 61, شماره فکس
e-mail: noas@noas.orgآدرس الکترونیکی
www.noas.org صفحه معلومات


Norwegian Organisation for Asylum Seekers (NOAS)
Pb. 8893 Youngstorget
0028 Oslo, Norway
Tel: 0047 22 36 56 60,
Fax: 0047 22 36 56 61,
e-mail: noas@noas.org
www.noas.org