تماس ها

آخرین به روز رسانی : نوامبر ۲۰۱۸

برخی از مخاطبین مفید در ایرلند را می توانید در اینجا بیابید.


دوبلین

شورای پناهندگان ایرلند
2nd Floor, Ballast House, Aston Quay, Dublin 2
+353 (0)1 764 58 54
info@irishrefugeecouncil.ie
irishrefugeecouncil.ie

Cork
Nasc، مرکز حمایت از مهاجران ایرلند در دومین شهر ایرلند، کورک، در جنوب ایرلند واقع شده است. ما مهاجران را به حقوق آنها، کار با مردم، جوامع و برای تغییر مرتبط میسازیم. وب سایت و خبرنامه ماهانه ما اطلاعات بیشتری در مورد حقوق و روند قانونی و همچنین کمپین های عدالت خواهی برای مهاجران در ایرلند ارائه می دهد.