ایمنی در دریا

امنیت در دریا :
اگر شما قصد دارید با قایق از دریا عبور کنید ، ما شماره تلفنی را در اختیار شما می گزاریم ، تا در صورت مواجه شدن با خطر ، با آن شماره تماس بگیرید . در اینجا در مورد حقوق و امنیت در دریا آشنا خواهید شد

هیچ مقاله ای در مورد این موضوع وجود ندارد.