تماس ها

تماسها :
شما می توانید در تعدادی از شهرها و شهرستانها ، سازمانها یا گروههایی را بیابید که در زمینه همکاری با پناهجویان و پناهندگان فعال هستند . آنها خدمات حقوقی و اجتماعی ارایه می کنند و اکثرا مکان خوبی برای یافتن افرادی هستند که می دانند چگونه به شما استقلال و راه حل مشکلات را بیاموزند . در لیست زیر به ترتیب اولویت می توانید گروههای خود سازمان یافته که توسط پناهجویان و پناهندگان تشکیل شده اند را بیابید و سپس چند گروه ضد نژاد پرستی که ما آنها را می شناسیم آورده شده اند . شما می توانید راه مبتکرانه ارتباط ، جهت مسايل حقوقی و دریافت کمکهای پزشکی و زایمان را بیابید . همچنین خدمات معالجه ، ویژه اشخاص بدون همراه که سنشان کمتر از سن قانونی می باشد . علاوه بر اینها ، شما می توانید راههای تماس با تعداد بیشتری از سازمانهای مردم نهاد را پیدا کنید ، آنها مؤثر هستند و به شما کمک می کنند . اگر شما گروههای مشخصی را می شناسید و با کمک آنها نتیجه گرفته اید و فکر می کنید که آنها نیز باید آدرسشان در این صفحه ثبت گردد ، یا دسترسی خود را به گروه فعلیتان از دست داده اید ، با این آدرس ایمیل تماس برقرار کنید :
contact@w2eu.info.