تماسها

آخرین به روز رسانی : اوت ۲۰۱۱

اطلاعات تماس در براتیسلاوا و کوزیته


Bratislava

Liga za ľudské práva / Human Rights League (HRL)
Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava
تیلیفون: +421 (0)2 544 35 437, +421 (0)2 546 42 438
موبایل: +421 (0) 918 682 457, +421 (0) 918 857 715
hrl@hrl.sk
www.hrl.sk

کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان (UNHCR)
Štúrova ul. 6, 811 02 Bratislava
تیلیفون: +421 (0)2 529 27 876

Košice

Liga za ľudské práva / Human Rights League (HRL)
Hlavná ul. č. 68,
040 01 Košice
موبایل: +421 (0) 918 366 968