Germany

Last update : July 2012

دوبلین دو ۲ در آلمان
تاریخ ۲۸ ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ وزارت داخله آلمان خبری را پخش کرد که در مورد طولانی شدن توقف دیپورتی به یونان را به یکسال دیگر با تعویق انداخته.
با این وجود آلمان که هنوز هم یکی از سخترین حمایت کنندگان قانون دوبلین ۲ بشمار میرود
به فرض مثال اجراه قانون دوبلین ۲ به ایتالیا .مالتا .و مجارستان .بیشتر و بیشتر در رقابت قرار دارد