کار در اتریش

در طول مدت زمان رسیدگی به تقاضای پناهجویی شما ، بصورت قانونی فرصتهای کاری خیلی کمی وجود دارد . اگر سه ماه از تقاضای پناهجویی شما می گذرد و شما فردی را می شناسید که حاضر به استخدام شماست ، وی می تواند تحت مراحل مشخصی که در چهارچوب قوانین 

Read more …

‫‫آلمان وکار‬‬

آلمان وکار

اتحادیه های حمایت از مشکلات مربوط به کار در پنج شهر

شما حق دارید . حتی اگر شناسایی هم نشده باشید پرداخت دست مزد کم ویا اگر هیچ پرداخت از طرف صاحب کار دریافت نکردید شما میتوانید علیه صاحب کار شکایات کنید

Read more …

شرایط کار در قبرس

پناهجویان پس از شش ماه اقامت در قبرس، حق کار دارند و به منظور برخورداری از مزایای اجتماعی، باید در اداره  منطقه ای کار، برای پیدا کردن کار ثبت نام کنند. گزینه های شغلی برای پناهجویان محدود به حوزه های کشاورزی، بازیافت، دفع زباله، نظافت ، تحویل غذا و ... است. بسیاری از افراد می گویند اداره کار، مشاغلی را پیشنهاد می کند که اصلا وجود ندارند: 

Read more …

سوئد >كار

آثار قانون كار مصوب سال ٢٠٠٨ بسيار مورد توجه قرار گرفته است. قوانين مصوب سال ٢٠٠٨ شرايط استخدام نيروي كار بسيار ارزان قيمت خارج از اتحاديه اروپا را براي كارفرمايان محيا كرده است. به همين دليل شرايط كار براي كساني كه به سوئد مي آيند بسيار سخت و مشابه به برده داري مي باشد. كارگراني كه با اجازه كار موقت وارد سوئد مي شوند به طور كامل به كارفرماي خود وابسته هستند. به همين دليل   به محض اينكه نياز كارفرما از نيروي كار برآورده شود و يا كارگران درخواست حقوق بهتري بكنند هميشه امكان اخراج (ديپورت) توسط كارفرما براي كارگران وجود دارد. 
قوانين جديد مربوط به سياست هاي مهاجرتي پارلمان سوئد در اكتبر ٢٠١٥ شامل تعداد زيادي استثنا در زمينه حقوق كارگران مهاجر مي باشد.
Read more …