انگلیستان

تماس با ما در انگلیستان

Dublin II < انگلیستان

...سیاست این کشور در قبال مهاجرین به ګونه است که تمام متقاضیان پناهندګی را که در یونان انګشت نګاری شده است

Read more …