شماره های تماس در اسپانیا

در این فصل شماره تماس سازمانها و انجمن هایی در تمام اسپانیا را خواهید یافت که می توانند به شما کمک رسانی نمایند. اگر در شهر شما چنین سازمانی وجود ندارد، نزدیک ترین شهر به محل سکونت خود را جستجو کنید یا به سازمانهای کشوری (سراسری) تلفن بزنید. اگر کسی به تلفن پاسخ نداد، بعدا دوباره شماره گیری نمایید. بعضی از سازمانها فقط در ساعتهای صبح کار می کنند و بعضی از آنها بین ساعت ١۴ و ١٧ کار را متوقف می کنند و معمولا در روزهای آخر هفته تعطیل هستند.

Read more …

نگاه کلی

مسیر مهاجرتی غرب مدیترانه امسال از همیشه شلوغ تر است. کنترلهای مرزی شدید و موافقتنامه های اخراج بین دولت اسپانیا و کشورهای جنوب صحرا یا مراکش برای بازگرداندن شهروندان کشور ثالث وجود دارد. با این همه، تعداد افرادی که موفق می شوند به خاک اسپانیا وارد شوند هر سال افزایش می یابد.

Read more …

پناهندگی در اسپانیا

دو نوع حمایت بین المللی دراسپانیا وجود دارد: پناهندگی و حفاظت جانبی. هنگامی که درخواست پناهندگی می کنید به صورت خودکار  برای هر دو نوع تقاضا می نمایید، و دولت تصمیم گیری خواهد کرد به کدام یک دست خواهید یافت.

پناهندگی حمایتی است که به پناهندگان اعطا می شود. بر طبق قانون، هر فردی که در خارج از کشور خود حضور دارد و ترس مستدل از روبرو شدن با آزار و اذیت به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، تعلق داشتن به یک گروه و یا عقیده سیاسی داشته باشد، دارای معیارهای لازم برای این نوع حمایت است.

Read more …