لهستان

تماس با ما در لهستان

تماس با ما در لهستان
اجتماعی افراد بدون مرز RAS Kolektyw Antygraniczny /
 آدرس الکترونیکی  network@noborder.org.pl
این اجتماع در موضوعات زد دولت .زد استبدادی .زد مرز با پناهجویان کمک میکند  

Read more …