ناروی

تماس با ما در ناروی

تماس با ما در ناروی
سازمان ناروی برای پناهجویان
آدرس
Pb. 8893 Youngstorget
  0028 osloناروی شهر اسلو  
   Tel: 0047 22 36 56 60, شماره تماس
Fax: 0047 22 36 56 61, شماره فکس
  e-mail: noas@noas.orgآدرس الکترونیکی
  www.noas.org صفحه معلومات

Read more …