هالند

هالند

  از این کشور رد مرز مهاجرین به یونان بصورت غیر قانونی صورت میګیرد. دادګاهای رده پایین معمولاً رای در متوقف کردن دیپورت - ردمرز مهاجرین به یونان را صادر میکنند، چون وضعیت مهاجرین در یونان را غیر مساعد میدانند. اما در اکثر موارد پروندهای مهاجرین رد مرزی به دادګاهای عالی کشیده میشوند که متاسفانه در آنجا ری به اجرای اخراج مهاجرین آسانتر صادر میشود. کمیسیون حقوق بشر اتجاده اروپا چندین بار به دولت هالند توصیه نموده است که رد مرز پناهنده ګان به یونان را متوقف کند. درین کشور همه مهاجرین در یک وضعیت قرار دارد و زیرسندان که در اکثر موارد و در بعضی کشورها از امتیازاتی خاصی بر خوردارند، درین کشور همانند بقیه پناهنده ګان با آنها برخورد میشود. درین کشور نیز مدافعین و فعالان حقوق مهاجرین و پناهنده ګان فعالیت دارند که در زیر آدرس آنها وجود دارد

 

Dutch Council for Refugees

Surinameplein 122

Postbus 2894, 1000 CW Amsterdam

 (020) 346 7266 :تلفن

(020) 617 81 55 :فاکس

asielprocedure@vluchtelingenwerk.nl :ایمل

www.vluchtelingenwerk.nl  :سایت

Go back