تماس با ما در هلند

تماس با ما در هلند
 شهر آمستردام
برای مشاوره، با وکلا تماس بگیرید
شورای مشورتی  هلند برای پناهندگان
آدرس
Surinameplein 122
Postbus 2894, 1000 CW Amsterdam
T  +31 (020) 346 7266
F +31 (020) 617 81 55
  ema asielprocedure @vluchtelingenwerk.nl آدرس الکترونیکی  
www.vluchtelingenwerk.nl صفحه راهنمایی  


The Wereldhuis (worldhouse)
این مکان محل ملاقات برای سازمان های مهاجرین است
بسیاری از افرادیکه با این مکان مراجعه میکنند افراد بدون مدرک هستند
همچنان دسترسی به خدمات پزشکی در صورت نیاز وجود دارد
Wereldhuis - Worldhouse
Nieuwe Herengracht 20
  (near Waterloo-plein)نزدیک به
1018 DP آمستردام
+31.6.22821472
    www.wereldhuis.orgصفحه معلومات  

Go back